OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Hadžić, BA

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Samra Hadžić, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Upravljanje ličnim rizicima kod turističkih putovanja“, dana 16.04.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor – predsjednik
  (uža naučna oblast “Teorija odlučivanja” („Kvantitivna ekonomija“) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
 2. Dr. sci. Safet Kozarević, redovni profesor – mentor i član
  (uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Jasmina Okičić Džindo, redovni profesor – član
  (uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 • Dr.sci. Senad Fazlović, redovni profesor – zamjenski član
  (uža naučna oblast “Kvantitativna ekonomija” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Turizam kao privredna djelatnost ima veliki značaj u ekonomskom, društvenom i političkom smislu, budući da iz turizma proizilaze razne koristi i jedan je od glavnih izvora prihoda mnogih država svijeta. Međutim, pružanje turističkih usluga sa sobom nosi i razne rizike, uzrokovane klimatskim promjenama, političkim zbivanjima, saobraćajem i sl. U proteklim godinama, turistički sektor je često bio pogođen događajima koji su se negativno odražavali na potražnju za turističkim aranžmanima. Jedan od problema predstavljaju i razne epidemije sa kojima se društvo susreće, koje su pokazale da turizam ovisi o zdravstvenim prilikama kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou, što nam je nedavno pokazala i pandemija koronavirusa COVID-19.

Imajući u vidu da su i pojedinci izloženi mnogobrojnim rizicima tokom putovanja, kroz ovaj rad smo se upoznali sa metodama za efikasnije upravljanje ličnim rizicima tokom turističkih putovanja. Fokus je stavljen na osiguranje kao najzastupljeniju metodu za upravljanje ličnim rizicima kod turističkih putovanja. Upoznali smo se sa ponudom proizvoda osiguranja u Bosni i Hercegovini, te je kroz provedeno empirijsko istraživanje analiziran stepen zadovoljstva trenutnom ponudom. Opšti cilj istraživanja je bio se na osnovu naučnih i empirijskih spoznaja utvrdi zastupljenost proizvoda osiguranja kod upravljanja ličnim rizicima vezanim za turistička putovanja u Bosni i Hercegovini. Na bazi postavljenog cilja definisane su centralna istraživačka hipoteza i radne hipoteze koje su u radu analizirane i testirane. Empirijsko istraživanje je provedeno na području Bosne i Hercegovine, a primarni podaci su prikupljeni primjenom anketnog upitnika kao instrumenta istraživanja. Obrada prikupljenih podataka izvršena je pomoću softverske podrške IBM SPSS i MS Excel, koristeći se metodama deskriptivne i inferencijalne statistike. U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja djelimično je potvrđena centralna istraživačka hipoteza postavljena u ovom radu.

Ključne riječi: upravljanje ličnim rizicima, osiguranje, turistička putovanja, COVID-19