OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 24.11.2021. godine


O B A V I J E S T


Samra Salihović, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom:  „Socijalnopedagoška percepcija novih oblika rizičnih ponašanja mladih”, dana 13.12.2021. godine u 9,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2.  Dr. sci. Edin Muftić, vanredni profesor za užu naučnu oblast„ Poremećaji u ponašanju “, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor, član;
  3.  Dr. sci. Edina Kuduzović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Mladi su danas, više nego ikada prije, u svom odrastanju opterećeni brojnim rizicima, priklanjaju se i preuzimaju različite rizične životne stilove i ponašanja. Ovaj rad predstavlja teorijski prikaz novih oblika socijalno rizičnog ponašanja, elaborira nove trendove pojavljivanja agresivnog ponašanja, posjećivanja kafića i kladionica, rizičnog ponašanja preko interneta, rizične vožnje maloljetnika, upotrebe nargila i ostalih oblika rizičnog ponašanja te na taj način olakšava potragu određenog socijalnog rizika i njegovog detaljnijeg opisivanja. Cilj ovog rada je istražiti i teorijski pisanim putem predstaviti stručno socijalnopedagoško viđenje novih različitih modela rizičnih ponašanja mladih u skladu sa aktuelnim naučnim spoznajama zasnovanih na holističkom pristupu sagledavanja rizičnih ponašanja mladih baziranog na bihevioralnim teorijama a sve to kroz implementiranost stručnog i naučno verificiranog intervencijskog kontinuuma. Sve navedeno bi trebalo doprinijeti smanjenu rizičnih, a osnaživanju zaštitnih faktora u kontekstu prosocijalnog ponašanja mladih što je osnova sociopedagoške misli i prakse kada je u pitanju ova problematika.
Ključne riječi: oblici rizično socijalnih ponašanja, rizični faktori, zaštitni faktori, socijalna pedagogija, prosocijalno ponašanje