OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sandra Ivanović, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Sandra Ivanović, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „UTICAJ INOVACIJA NA PERFORMANSE POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U TUZLANSKOM KANTONU“ dana 12.07.2023. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Ekonomska teorija i politika” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Zijad Džafić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor/član uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

Predmet istraživanja u magistarskom radu je analiza uticaja inovativnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća na performanse njihovog poslovanja. Empirijsko istraživane provedeno je na uzorku malih i srednjih preduzeća sa sjedištem u Tuzlanskom kantonu, a prikupljanje primarnih podataka izvršeno je primjenom metode pismenog ispitivanja, korištenjem anketnog upitnika kao obrasca za prikupljanje podataka. Prikupljeni podaci o inovativnim aktivnostima malih i srednjih preduzeća koje su kategorizirane u četiri grupe (inovacije proizvoda/usluga, inovacije procesa, inovacije u marketingu i inovacije u poslovanju i upravljanju), te njihovim finansijskim i nefinansijskim performansama poslovanja, obrađeni su korištenjem statističkih tehnika i metoda inferencijalne i deskriptivne statistike. Za obradu i analizu prikupljenih podataka korištena je odgovarajuća softverska podrška u vidu programa Microsoft Excel, te programa za statističku obradu podataka IBM SPSS Statistics. Dobijeni rezultati pokazali su da postoji razlika u uticaju pojedinih vrsta inovacija na performanse poslovanja malih i srednjih preduzeća, kao i da postoji razlika u stepenu razvijenosti inovacija u malim i srednjim preduzećima spram njihovih ekonomskih karakteristika. Pored toga, utvrđeno je da postoji povezanost između pojedinih vrsta inovacija u malim i srednjim preduzećima. U konačnici, potvrđena je centralna istraživačka hipoteza i potvrđeno da inovativnost utiče na unapređenje performansi poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Ključne riječi: mala i srednja preduzeća, inovacije, performanse poslovanja