OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sanel Deljić, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E


Sanel Deljić, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:“Antibiotska rezistencija izolata Staphylococcus aureus iz briseva nosa i grla zdravih osoba sa područja Tuzlanskog kantona“ u ponedjeljak 05.12.2022. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13 sati i 45 minuta, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Snježana Hodžić, rednovni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr sc. Suad Širanović, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Aldijana Avdić, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 


REZIME RADA

 

Staphylococcus aureus je široko rasprostranjen u živoj i neživoj prirodi. Može se naći kao normalna bakterijska flora na koži i sluzokožama ili kao uzročnik različitih oboljenja ljudi i životinja. Većina infekcija koje izazivaju bakterije se liječe antibioticima. Antibiotici su prije davali dobre terapeutske rezultate i bili su jako efikasni. Međutim, danas to nije tako jer su dugogodišnjom ili neprikladnom upotrebom bakterije same razvile rezistenciju na antibiotike na koje su prije bile osjetljive i tako napravile globalni problem. Osnovni cilj ovog rada je utvrđivanje antibiotske osjetljivosti izolataS. aureusiz uzoraka briseva nosa i grla zdravih osoba (kliconoša) sa područja Tuzlanskog kantona.
Od 1.403 uzorka brisa nosa S. aureus je izolovan iz 111 (7,91%) uzoraka, dok od 1.403 uzorka brisa grla S.aureus nije izolovan. Zastupljenost S. aureuskliconoštva u brisu nosa u muškoj populaciji je 13,03% a u ženskoj 5,35%. Utvrđene razlike su statistički značajne (x2test = 8,951; p < 0,05). Od ukupno 1.403 ispitanika, 945 ispitanika je bilo iz populacije radnika i 458 iz populacije studenata. Razlike između učestalosti S. aureusu populaciji radnika (7,83%) i populaciji studenata (8,08%) nisu statistički značajne (x2 test =0,026; p = 0,872). Za definisanje uticaja geografskih karakteristika na kliconoštvo S. aureus kao i uticaja spola ispitanika na učestalost rezistentnih sojeva potrebna su dalja istraživanja.
Izolati S. aureus su pokazali rezistenciju na sljedeće antibiotike: Penicillin (93,7%), Ampicillin (91,0%), Amoxycillin/clavulanate (72,1%), Oxacillin (0,9%), Cephalexin (0,9%), Gentamicin (6,3%), Erithromycin (3,6%), Chloramphenicol (1,8%), Trimeoprim sulfametoxazol (0,9%), Ciprofloxacin (0,9%). Izolovana su i dva (1,8%) multirezistentna soja S. aureus. Svi izolati su bili osjetljivi na Cefuroxim i Vancomycin. Rezistentni sojevi S. aureus prisutni u zdravoj populaciji, posebno kod osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica kao i kod zdravstvenih radnika, mogu predstavljati opasne izvore za kontaminaciju hrane, razvoj bolničkih i vanbolničkih infekcija. Pošto je rezistencija na antibiotike dostigla kritičnu fazu u humanoj i veterinarskoj medicini na globalnom nivou, utvrđivanje i praćenje antimikrobne rezistencije ima poseban značaj sa aspekta osiguranja prevencije bolesti i efikasnijeg liječenja ljudi i životinja.
Ključne riječi: Staphylococcus aureus, kliconoštvo, antibiotska rezistencija.