OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sanel Pandur, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Kandidat Sanel Pandur, dipl. oec. javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom “Uticaj primjene principa Lean menadžmenta na rast i razvoj logističkih preduzeća”, dana 12.01.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


Savremeni uslovi poslovanja karakterišu stalne promjene kako na strani ponude, tako i na strani potražnje. U takvim okolnostima preduzeća traže načine da se adekvatno prilagode, odnosno da budu uspješna. Za većinu vlasnika i menadžera mjerilo i pokazatelj uspješnosti poslovanja je ostvareni rast i razvoj preduzeća. Rast i razvoj se može posmatrati kroz rast i razvoj pojedinog preduzeća, ali i na agregatnom nivou kroz rast i razvoj neke od industrijskih grana ili industrije u cjelini. Bez obzira iz kojeg ugla posmatramo rast i razvoj su kompleksni fenomeni i stoga ih je potrebno definisati, izmjeriti, te ukazati na okolnosti koje doprinose, ali i na okolnosti koje otežavaju rast i razvoj. Još kompleksnije je dati odgovor kako postići rast i razvoj i koji je to adekvatan odgovor koji menadžment preduzeća mora dati na stalne promjene. Očito je da način upravljanja procesima unutar preduzeća mora biti vitak (eng. Lean). Pristup koji ima duboke korijene u prošlosti, a koji u savremenom poslovanju ima sve značajnije mjesto je Lean menadžment koji u najkraćem pokušava „postići više“, eliminišući sve gubitke koji se javljaju u procesu stvaranja vrijednosti definisane od strane kupca, odnosno korisnika usluga. Taj proces se karakteriše kontinuiranošću u takvim nastojanjima, a temelji se na pet principa. Proces stvaranja vrijednosti obuhvata širok spektar aktivnosti kako mreže dobavljača, procesa unutar samog preduzeća, tako i isporuke robe odnosno pružanja usluga kupcu. U tom ukupnom procesu pojavljuje se logistika kao sveprisutna i nezaobilazna djelatnost. Savremeni uslovi poslovanja imaju snažne trendove outsourcing-a, odnosno zadržavanja core businnes-a unutar preduzeća, a povjeravanje logističkih aktivnosti profesionalnim pružaocima logističkih usluga. Tako se oštrica profitabilnosti i uspjeha usmjerila na logistička preduzeća kao pružaoce logističkih usluga i vršioce logističkih aktivnosti. Upravo iz tih razloga izvršeno je istraživanje uticaja primjene principa Lean menadžmenta na rast i razvoj logističkih preduzeća.
Ključne riječi: rast, razvoj, Lean menadžment, Lean principi, logistika