OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

da će kandidat Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva braniti magistarski rad pod nazivom:

“Upravljanje tokovima energije sa ciljem postizanja energetski efikasnijih objekata”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast ˝Toplotna I fludina tehnika“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  2. Dr.sci. Indira Buljubašić, redovni profesor,mentor, član, uža naučna oblast ˝Energetska postrojenja i ekologija“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  3. Dr.sci. Midhat Osmić, vanredni profesor, član, uža naučna oblast ˝Energetska postrojenja i ekologija“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenovan je dr. sci. Izet Alić, redovni profesor, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 12.10.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SAŽETAK

Cilj ovog magistarskog rada je istražiti kako i na koji način energetski pregled zgrade, sa ciljem utvrđivanja mjesta i uzroka nepotrebnog rasipanja energije, te upravljanje tokovima energije može dovesti do postizanja energetski efikasnih i održivih objekata javne namjene. Pri tome se pod energetskim pregledom zgrade podrazumijeva analiza toplotnih karakteristika vanjske ovojnice zgrade i karakteristika tehničkih sistema s ciljem utvrđivanja efikasnosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za povećanje spomenute efikasnosti. Energetskim pregledom se utvrđuje način korištenja energije te sistemi i mjesta na kojima su prisutni veliki gubici energije, kako bi se odredile mjere za racionalno korištenje energije. Osnovni cilj energetskog pregleda zgrade javne namjene je, postupkom prikupljanja i obrade podataka za različite elemente zgrade, dobiti što tačniji uvid u zatečeno energetsko stanje zgrade obzirom na: građevinske karakteristike u smislu toplotne zaštite, energetska svojstva sistema za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu, zastupljenost i energetska svojstva pojedinih grupa potrošača energije, strukturu upravljanja zgradom te pristup korisnika energetskoj problematici.

Na osnovu analize prikupljenih podataka, uz korištenje softverskog modela za simulaciju različitih scenarija potrošnje energije, moguće je izabrati konkretne energetske, ekonomske i ekološke mjere za postizanje maksimalne energetske efikasnosti za posmatrani objekat javne namjene.

Ključne riječi: energetska efikasnost, energetski pregled, zgrade javne namjene