OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Seid Hodžić, bachelor inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Seid Hodžić, bachelor inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Odabir optimalne čelične konstrukcije poslovne zgrade“, dana 28.11.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesor
  uža naučna oblast Građevinske konstrukcije
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Zijad Požegić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Građevinske konstrukcije
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor
  uža naučna oblast Građevinske konstrukcije
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Nosivi sistem višespratnih poslovnih zgrada je najčešće skeletni-okvirni sisitem sa krutim vezama konstruktivnih elemenata sa ili bez sistema za ukrućenje- spregova.
Obzirom da je jedna takva konstrukcija u seizmički aktivnim područjima dominantno opterećena bočnim seizmičkim opterećenjem, svi zahtjevi u pogeldu projektovanja nosive konstrukcije moraju biti u skladu sa normom EN 1998-1.
U ovom radu je tretirano nekoliko varijanti viskokoduktilne okvirne konstrukcije sa ili bez centričnih spregova, za koje postoje odredbe u okviru date norme. Dati su proračuni i pravila razrade detalja za svaku varijantu konstrukcije ponaosob, te su uspoređeni međuspratni pomaci, osjetljivost sistema na učinke drugog reda te utrošak osnovnog materijala za konstrukciju. Izdvojena je varijanta konstrukcije koja ima najmanji utrošak materijala, te su date preporuke u pogledu optimalnog rješavanja konstruktivnih detalja za svaku konstruktivnu varijantu.