OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sejdo Hasić, BA – inž.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Sejdo Hasić, BA – inž.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Analiza procesa završne udužne obrade struganjem otvrdnutog alatnog čelika X37 CrMoV 5-1”, dana 04.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Emir Šarić, vanredni profesor – predsjednik,
  (u.n.o. “Mašinski proizvodni inžinjering” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
 2. Dr. sci. Muhamed Mehmedović, vanredni profesor – mentor i član
  (u.n.o. “Mašinski proizvodni inžinjering” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli)
 3. Dr. sci. Samir Butković, vanredni profesor – član
  (u.n.o. “Mašinski proizvodni inžinjering” na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
 • Dr.sci. Adnan Mustafić, docent – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“, Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Završni rad je sačinjen iz teorijskih i eksperimentalnih istraživanja koji za cilj imaju detaljnije prikazati parametre procesa završne obrade struganjem otvrdnutog alatnog čelika „X 37 CrMoV 5-1“, te njihov uticaj na kvalitet obrađene površine, trošenje i postojanost alata. Tvrdoća dijelova izrađenih od navedenog čelika se kreće u rasponu od 51HRC do 54HRC što pripada području obrade otvrdnutih materijala (eng. Hard Machining).
Teorijska istraživanja sadržavaju detaljnije podatke samom tehnološkom postupku obrade struganjem otvrdnutih materijala, materijalu obratka, vrsti i postupku termičke obrade te materijalima reznih alata koji se koriste pri obradi struganjem otvrdnutih materijala.
Eksperimentalnim istraživanjima je obuhvaćena završna obrada struganjem otvrdnutog alatnog čelika pri čemu je vršeno mjerenje srednjeg aritmetičkog odstupanja hrapavosti profila obrađene površine (Ra), vremena obrade (T) i širine pojasa leđne istrošnenosti alata (VB). Kriterij istrošenosti alata je definisan preko kvaliteta obrađene površine, odnosno pomoću granične vrijednosti srednjeg aritmetičkog odstupanja profila obrađene površine za analiziranu operaciju obrade.
Analizom rezultata su definisani traženi matematski modeli (Ra, T, VB) i ispitana njihova adekvatnost. Također, Izvršena je analiza prirode i stepena uticaja parametara procesa obrade na sve veličine obuhvaćene skupom izlaza.
Pored navedenog, izvršena je i analiza profila hrapavosti obrađene površine, identificirani i prikazani oblici trošenja rezne pločice te analizirani i prezentirani karakteristični oblici odvojene čestice.
Završni dio rada sadrži zaključke i zapažanja uočena u toku izvođenja eksperimentalnih istraživanja, te eksperimentalnu verifikaciju postavljenih matematskih modela.
KLJUČNE RIJEČI: obrada struganjem otvrdnutih čelika, završna uzdužna obrada, alatni čelici, postojanost alata, kvalitet obrađene površine, istrošenost alata, planirani eksperiment.