OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šejla Grabovac

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Šejla Grabovac, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Sociološki aspekti cyber kulture i kritička analiza novih oblika društvenosti“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 02.09.2021. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr sc. Rasim Muratović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sc. dr sc. Zlatan Delić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Sociologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sc. Mirza Mahmutović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Masovni mediji” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Rezervni član Komisije: dr. sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

Predmet ovog rada predstavljaju novi oblici društvenosti, odnosno način na koji se ti oblici i obrasci društvenosti definiraju i objašnjavaju u okviru sociologije informacijskog društva i cyber kulture. Informacijsko komunikacijske tehnologije su imale utjecaj na sve društvene arene. Informacijsko komunikacijske tehnologije postale su važan dio svakodnevnog života korisnika, te su donijele niz promjena koje se tiču načina života, načina komuniciranja. Savremeni čovjek je dakle razvio potrebu za virtuelnom zajednicom postao je biće mreže, globalne mreže.Dakle, nastaju virtuelni identiteti koji ponekad nisu u skladu sa stvarnim identitetom korisnika.U bosanskohercegovačkom društvu informacijsko komunikacijske tehnologije, cyber kultura uglavnom se vezuje za cyber kriminal te se i razumijeva u tom kontekstu odnosno u okviru cyber kriminala, cyber nasilja. Dakle potreban je veći interes sociologa kako bismo imali obuhvatniji uvid u transformaciju društva uvjetovanu uticajem informacijsko komunikacijskih tehnologija. Problem istraživanja je razumijevanje odnosa između virtualnih i stvarnih društvenih zajednica, cyber kulture i pojedinih dijelova društva, kao i društva u cjelini. Polazeći od značaja problema istraživanja osnovni cilj istraživanja jeste sociološko razumijevanje odnosa između virtualnog i stvarnog. U sklopu primarnog istraživanja prikupljeni su podaci primjenom metode ispitivanja pri čemu je korišten anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. Rezultati empirijskog istraživanja pokazuju da: 1) internet i informacijsko komunikacijske tehnologije su uvjetovale dinamičan proces promjene društva te su utjecale na sve društvene arene, 2) članovi online društvenih mreža ne poznaju u značajnoj mjeri virtuelne prijatelje u stvarnom životu ali članstvo u online društvenim mrežama poboljšava komunikaciju sa rođacima, prijateljima i kolegama, 3) članovi online društvenih mreža češće ostvaruju komunikaciju uživo nego online. Uzimajući u obzir rezultate teorijskog i empirijskog istraživanja može se zaključiti da je u skladu sa ciljevima istraživanja postavljena, generalna hipoteza koja glasi:„Pretpostaljva se da članstvo u online društvenim mrežama ne utiče negativno na obim, karakter i strukturu društvenih interakcija u stvarnom životu“ , dokazana.