OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šejla Kamberović Hadžiefendić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 20.05.2022. godine

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Šejla Kamberović Hadžiefendić, dipl.pravnik, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Građanski postupak naknade štete prema Direktivi 2014/104/EU za povredu odredaba tržišnog natjecanja”, dana 06.06.2022. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – predsjednik
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – mentor i član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor – član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)
  Dr.sci. Boris Krešić, vanredni profesor – zamjenski član
  (Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli)

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA

 

Direktiva 2014/104/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.11.2014. godine donesena je u cilju uređenja prava na naknadu štete zbog povrede europskih i nacionalnih propisa o tržišnom natjecanju i time reguliranja pravila kojima će se omogućiti ostvarenje ovog prava ranije zagarantiranog presudama Suda EU. Direktiva 2014/104/EU svojim odredbama regulira pravna pravila koja bi trebala olakšati položaj svakog oštećenog u pogledu ostvarivanja prava na naknadu štete zbog povrede odredbi tržišnog natjecanja. U ovom radu obrađuje se prvo pojam štete i postupak naknade štete s aspekta općih propisa o naknadi štete, a potom se obrađuju odredbe Direktiva 2014/104/EU i njihovo područje primjene. U tom smislu poseban značaj se daje novinama koje su regulirane odredbama Direktive 2014/104/EU, koje se odnose na naknadu štete pretrpljene zbog povrede odredbi o tržišnom natjecanju i sve specifičnosti postupka koji se provodi pred redovnim nacionalnim sudovima, a s obzirom na specifičnost ovih sporova koji otežavaju početni procesni položaj oštećenog. U radu su posebno obrazložene odredbe kojima se uređuje pristup dokazima iz spisa predmeta tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i ograničenja otkrivanja dokaza, zbog zaštite instrumenata pokajnika i nagodbi u pravu tržišnog natjecanja, odredbe o učinku nacionalnih odluka u postupcima pred sudovima drugih zemalja članica, zajedničkoj i solidarnoj odgovornosti, zastari, kvantifikaciji štete, prenošenju previsokih cijena, te sporazumnom rješavanju sporova. Na dalje, u radu je predstavljen pravni okvir naknade štete i zaštite tržišnog natjecanja u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, te je ukazano na potrebu harmonizacije pravnih propisa Bosne i Hercegovine sa propisima EU iz oblasti reguliranja postupka naknade štete zbog povrede odredbi tržišnog natjecanja, čime bi bilo omogućeno da fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu zbog povrede navedenog prava od strane štetnika u posebno uređenom sudskom postupku ostvare pravo na potpunu naknadu štete, kao i u svrhu ispunjenja obaveza preuzetih potpisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Ključne riječi: pravo EU, pravo tržišnog natjecanja, naknada štete, privatnopravna zaštita