OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Bilajac, bachelor socijalne pedagogije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 27.09.2023. godine


O B A V I J E S T


Selma Bilajac, bachelor socijalne pedagogije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena rizičnih ponašanja kod djece i mladih uključenih u odgojno-obrazovni sistem”dana 11.10.2023. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Lejla Kuralić-Ćišić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Meliha Bijedić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Edin Muftić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Poremećaji u ponašanju” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.
    Za zamjenika članova komisije imenovan je dr. sci. Ranko Kovačević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Poremećaji u ponašanju“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Kao što prosocijalno ponašanje čini važan aspekt razvoja čovjeka, tako i izloženost rizicima i rizična ponašanja imaju svoju važnost, kako u proučavanju njihovog uticaja, tako i u određivanju i planiranju načina na koji se individua može osnažiti i time spriječiti da rizična ponašanja dovedu do poremećaja u ponašanju.
Uzorak ispitanika ovog istraživanja čini 300 učenika srednje škole i 65 učenika osnovne škole na području Tuzlanskog kantona. Sukladno razlikama među ispitanicima koje se prvenstveno odnose na dob, spol i školu koju pohađaju, u ovom istraživanju je ostvarena mogućnost ispitivanja i analiziranja potencijalnih rizičnih ponašanja, njihovog razlikovanja u odnosu na dob, spol i školu ispitanika, kao i utvrđivanja razlika rizičnih ponašanja prema intenzitetu s obzirom na školu koju djeca i mladi pohađaju. Značaj ovog istraživanja takođe se ogleda i u mogućnosti utvrđivanja privrženosti školi djece i mladih u odnosu na nivo u kojem su uključena u rizična ponašanja.
Rezultati ovog istraživanja su značajni jer pružaju uvid u određena vulnerabilna područja u životu djece i mladih. Kao takva područja u ovom istraživanju obuhvatili smo područje slobodnog vremena, područje škole, odnosa sa vršnjacima, odnosa u vezi, korištenja interneta, te područje sredstava ovisnosti i kockanja ili igara na sreću. Saznanja do kojih se došlo u ovom istraživanju daju relevantan i multidisciplinarni pristup za izradu preventivnih programa i organizovan pristup u rješavanju prisutnih problema.
Ključne riječi: djeca, škola, rizična ponašanja, zaštitni faktori.