OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Jaganjac, dipl. inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Selma Jaganjac, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Korelacija nalaza magnetne rezonance i kliničke slike u pacijenata sa sumnjom na stenozu spinalnog kanala lumbalne kralježnice“ dana 05.09.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Renata Hodžić, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Harun Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.med.sci. Alma Efendić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 


REZIME RADA

Osnovni cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost stenoze spinalnog kanala lumbalne kralježnice i neuroloških simptoma u odnosu na stepen stenoze spinalnog kanala lumbalne kralježnice i odrediti  nivo najčešćeg javljanja stenoze spinalnog kanala lumbalne kralježnice. Ovim istraživačkim radom željelo bi se uticati na podizanje svijesti u kontekstu prepoznavanja superiornosti dijagnostike magnetne rezonanse koja doprinosi uspješnijoj dijagnozi, a samim tim i postupku daljeg procesa liječenja osoba oboljelih od stenoze spinalne kralježnice. Tačnije, rad može da pomogne u rasvjetljavanju cjelokupne kliničke slike osoba oboljelih od stenoze spinalnog kanala, adekvatnije dijagnostičke procedure i samog ishoda liječenja.
Istraživanje je provedeno u PU Plava Medical Group, kabinetu radiologije. Uzorak čini 60 ispitanika, od kojih je 30 simptomatskih ispitanika i 30 ispitanika iz kontrolne grupe (asimptomatski ispitanici). Broj ispitanika popolu je sljedeći: žene 12 (simptomatski), 17 (kontrolna), a muškarci 18 (simptomatski) i 13 (kontrolna). Starosna dob se kretala od 25-65 godina. Istraživanje je provedeno u periodu mjeseca juni-decembar 2021. godine. Svi ispitanici su podvrgnuti snimanju magnetne rezonanse na aparatu jačine 1,5 Tesla firme Siemens SOMATOM. Za testiranje signifikantnosti razlika korišteni su Chi-kvadrat test I T-TEST. Rezultati istraživanja su pokazali da je na dijagnostičkom aparatu magnetne rezonanse moguće dijagnosticirati stepen stenoze spinalnih kanala lumbalne kralježnice gdje su verifikovane stenoze.