OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 05.07.2022. godine

 

O B A V I J E S T

Selma Junuzović, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Brocaova afazija-prikaz slučaja”, dana 15.07.2022. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor,
  3. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

Rad predstavlja prikaz slučaja jednog ispitanika sa dijagnozom Brocaove afazije. Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju i analiziraju govorno-jezičke sposobnosti ispitanika u akutnoj fazi nakon moždanog udara, te nakon šestomjesečnog logopedskog tretmana.
Za potrebe istraživanja korištena je skraćena forma Bostonskog dijagnostičkog testa za ispitivanje afazije (Boston Diagnostic Aphasia Examination–BDAE, Short form, Goodglass, Kaplan, Barresi, 2001). Procijenjena su 4 modaliteta: govorno-jezičke sposobnosti, nelingvistička kvalitativna mjerenja, sposobnosti čitanja i sposobnosti pisanja.
Rezultati istraživanja su pokazali da ispitanik sa Brocaovom afazijom ima smanjene govorno-jezičke sposobnosti na svim procijenjenim modalitetima, a najviše na ekspresivnoj komunikacijskoj razini. Nakon šestomjesečnog logopedskog tretmana došlo je do poboljšanja govorno-jezičkih sposobnosti ispitanika, ali su te sposobnosti ostale i dalje značajno oštećene što ukazuje na potrebu daljeg provođenja istog tretmana.

Ključne riječi: Brocaova afazija, govorno-jezičke sposobnosti, logopedski tretman