OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Kunić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET
Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.7. u Tuzli

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidatkinja Selma Kunić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom “Online arbitraža kao sredstvo rješavanja sporova u oblasti ugovornih odnosa sa međunarodnim elementom” dana 21.07.2021. godine sa početkom u 14,00 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Boris Krešić, vanredni profesor – predsjednik
    (u.n.o. “Građansko-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Jasmina Alihodžić, vanredni profesor – mentor i član
    (u.n.o. “Građansko-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Anita Petrović, vanredni profesor – član
    (u.n.o. “Građansko-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).


Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Dženeta Omerdić, vanredni profesor za u.n.o. “Državno i međunarodno javno pravo” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Razvoj tehnologije savremenog doba, dosegao je takve razmjere da je teško zamisliti bilo koji aspekt života i poslovanja, bez njenog učešća u istom, a svoju aktivnu primjenu, sredstva informacionih tehnologija pronašla su i u mehanizmu rješavanja sporova, pa tako i u međunarodnoj arbitraži. Spoj internetskih tehnologija i alternativnog rješavanja sporova još 90ih godina rezultirao je kreiranjem posebnog sistema Online rješavanja sporova, a sastavni dio ovog sistema čini i online arbitraža, što je ujedno i njen izvorni oblik. Sa druge strane, u tradicionalnom postupku međunarodne arbitraže, primjetna je postepena elektronzacija, naročito u pogledu komunikacije stranaka, pohrane dokumenata i održavanja arbitražnih saslušanja udaljenim putem (putem videokonferencije). Shodno tome, definisanje online arbitraže je fluidno u toj mjeri, da se ona može shvatiti kao potpuno digitalizirano sredstvo rješavanja sporova koji primarno nastaju na internetu, kada se smatra dijelom zasebnog sistema online rješavanja sporova, sve do toga da se tradicionalnom arbitražnom postupku, koji se u glavnini vodi online putem, također dodijeli prefiks online. Cilj ovog rada, koji za predmet ima tradicionalni arbitražni postupak kojem se prefiks online dodjeljuje, jer se u pretežnom dijelu vodi online putem, je između ostalog i napraviti distinkciju između različitih oblika poimanja online arbitraže, te prikazati da online metod, može biti alternativa, pa čak i dostojna zamjena tradicionalnom arbitražnom postupku, a sve to neovisno o trenutnom manjku njegove reguliranosti, uzimajući u obzir globalni tehnološki napredak, koji je sa svakim danom sve veći.
Ključne riječi: alternativno rješavanje sporova, online rješavanje sporova, online postupak međunarodne arbitraže, udaljena arbitražna saslušanja