OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Selma Muratović, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Identifikacija logističkih elemenata servisa potrošača primjenom faktorske analize“ dana 12.01.2022. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor/ predsjednik, uža naučna oblast „Teorija odlučivanja“(Kvantitativna ekonomija) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Samira Dedić, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr.sci. Jasmina Okičić, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonimija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA

 

Opšti cilj istraživanja u magistarskom radu jeste identificirati ključne logističke elemente servisa potrošača agregiranjem najvažnijih faktora na uzorku potrošača maloprodajnih trgovačkih objekata u Bosni i Hercegovini. Na temelju postavljenog cilja definisali smo centralnu istraživačku hipotezu, te radne hipoteze. Centralna istraživačka hipoteza glasi: ”Primjenom faktorske analize moguće je identifikovati ključne logističke elemente servisa potrošača maloprodajnih trgovačkih objekata u Bosni i Hercegovini.” Polazeći od centralne istraživačke hipoteze, ustanovljeno je da nezavisnu varijablu u istraživanju predstavljaju identifikovani ekstrahovani faktori, dok zavisnu varijablu čine logistički elementi servisa potrošača. Kako bi se izvršila objektivna provjera centralne istraživačke hipoteze, utvrđeni su indikatori zavisne varijable: transakciona logistika, nivo postprodajne usluge i cijene, interna i eksterna lokacija, pogodnost u naručivanja i isporuke i kvantitativna i finansijska ograničenja prodaje. U radu su testirane i detaljno analizirane tri radne hipoteze istraživanja.
Empirijsko istraživanje realizovano je na temelju prikupljanja primarnih podataka, terenskim istraživanjem, korištenjem metode ispitivanja (tehnika pismenog ispitivanja) pri čemu je korišten anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. U anketnom upitniku korištena je Likertova skala sa pet stepeni slaganja. Ispitanici su bili potrošači maloprodajnih trgovačkih objekata u BiH. Prikupljanje podataka izvršeno je na osnovu prigodnog uzorka.
Kako bi se dali odgovori na postavljena istraživačka pitanja vezana za ispitivanje povezanosti između logističkih elemenata servisa potrošača, korišteni su različiti postupci i metode obrade podataka. Prilikom testiranja hipoteze korištene su sljedeće statističke metode: deskriptivna statistička analiza, t test nezavisnih uzoraka, ANOVA, korelaciona analiza i faktorska analiza.
U konačnici, na osnovu rezultata provedenog istraživanja empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza.
Ključne riječi: servis potrošača, logistika, faktorska analiza, agregiranje faktora