OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Omerović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Selma Omerović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom ”Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje investicijskih fondova” dana 26.10.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović,, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Računovodstvo” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Sado Puškarević, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Računovodstvo”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor/član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME


Od 1. januara 2018. godine sve organizacije koje koriste međunarodne standarde finansijskog izvještavanja, morale su implementirati odredbe standarda MSFI 9 Finansijski instrumenti. Odredbe ovog standarda su posebno značajne za finansijske institucije, koje su se morale prilagoditi novim regulatornim izazovima. Investicijski fondovi u Federaciji Bosne i Hercegovine kao finansijske institucije prilagođavaju se odredbama novog standarda i suočavaju sa izazovima koji utječu na sve segmente poslovanja. Ove prilagodbe i njihove posljedice smatraju se važnim područjem za istraživački rad, te su za predmet istraživanja u ovom radu postavljeni efekti primjene standarda MSFI 9 u računovodstvenom izvještavanju investicijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opći cilj rada bio je istražiti stepen korisnosti promjena koje primjena standarda MSFI 9 donosi u procesu izrade računovodstvenih izvještaja i korištenja računovodstvenih informacija o finansijskom položaju investicijskih fondova u odnosu na ranije izvještaje. Također, bilo je potrebno utvrditi generalne efekte na cjelinu poslovanja investicijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Empirijskim istraživanjem potvrđeno je da način klasifikacije i mjerenja finansijskih instrumenata prema standardu MRS 39 nije davao fer prikaz vrijednosti finansijskih instrumenata investicijskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, potvrđeno je da izmjene koje donosi primjena standarda MSFI 9 rezultiraju lakšim i tačnijim računovodstvenim evidentiranjem finansijskih instrumenata u investicijskim fondovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Efekti primjene standarda odnose se na veće troškove u ranoj fazi uvođenja standarda, nepostojanje uputa o daljnjem postupanju s zatečenim stanjima salda usklađenih vrijednosti, te uvećane porezne obaveze zbog visoke volatilnosti finansijskog rezultata usljed uključivanja usklađenih vrijednosti u konačan rezultat.

Ključne riječi: međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, MSFI 9, računovodstvo finansijskih instrumenata, umanjenje vrijednosti, investicijski fondovi