OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Salibašić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Selma Salibašić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa organizacijske predanosti zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima” dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Adisa Delić, redovni profesor/član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Primarni cilj istraživanja u magistarskom radu jeste utvrđivanje stepena predanosti ispitanika preduzeću u kojem trenutno rade. Također, želi se utvridti da li bi zaposleni mjenjali preduzeće ako bi im na novom radnom mjestu bili ponuđeni uslovi poput veće plate, viši status, više kreativne slobode te ako bi radili u boljem poslovnom okruženju. Pored toga, istraživački interes je i da se ustanovi u kojoj mjeri demografske karakteristike utiču na predanost zaposlenih u BiH?
Centralna istraživačka hipoteza glasi: “U bosanskohercegovačkim preduzećima postoji izražena organizacijska predanost zaposlenika.”
Zavisnu varijablu predstavlja nivo organizacijske predanosti zaposlenika koja se mjeri nivoom prisutne normativne, afektivne i kontinuirane organizacijske predanosti te statističkim izračunom ukupne prganizacjiske predanosti, dok nezavisnu varijablu predstavljaju stavovi zaposlenika mjereni indikatorima: stavovi zaposlenika o privrženosti organizaciji, identifikacija s organizacijom, identificiranje sa organizacijskim ciljevima, zaokupljenost organizacijom, stavovi zaposlenika o ostanku u organizaciji, pozitivne asocijacije zaposlenika sa organizacijom, želja za ostankom u organizaciji), asocijacije zaposlenika sa napuštanjem organizacije, stavovi zaposlenika o posljedicama napuštanja organizacije i dr, stavovi zaposlenika o motivima ostanka u organizacji, percepcije zaposlenika o obavezi ostanka u organizaciji, stavovi zaposlenika o moralnosti ostanka u organizaciji i slično.
Prikupljanje podataka vršeno je u elektronskoj formi, korištenjem google forms platforme za online anketiranje, pri čemu je molba za učešće u istraživanju slata na e-mail adrese ispitanika. U navedenom periodu, prikupljeni su odgovori 102 ispitanika, na temelju kojih je izvršeno empirijsko istraživanje za potrebe ovog rada.
Prikupljeni podaci obrađeni su korištenjem statističkih tehnika i metoda inferencijalne i deskriptivne statistike, pri čemu je za obradu i analizu prikupljenih podataka korištena odgovarajuća softverska podrška u vidu programa Microsoft Excel, te programa za statističku obradu podataka IBM SPSS Statistics.
U konačnici, na osnovu rezultata provedenog istraživanja empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza.
Ključne riječi: predanost, organzacija, zadovoljstvo zaposlenih