OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Handžić, dipl.inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 23.07.2021. god.

 


O B J A V L J U J E

 

Senad Handžić, dipl.inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike ležišta uglja Bila kod Zenice“  u četvrtak, 26.08.2021.g. sa početkom u 10 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sejfudin Vrabac, redovni profesor,
  uža naučna oblast „Regionalna geologija,“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Izudin Đulović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast „Regionalna geologija“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Mineralogija i petrologija“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA

Područje rudnika „Bila“ pripada krajnjem sjeverozapadnom dijelu Zeničko-sarajevskog bazena. Zeničko-sarajevski bazen je već više od 100 godina predmetom proučavanja i istraživanja. Glavna mineralna sirovina u bazenu je mrki ugalj. Ugljonosni sedimenti područja Bila, raščlanjeni su na osam litostratigrafskih jedinica, pri čemu je pouzdano definisana njihova superpozicija, što omogućava efikasnije istraživanje i rješavanje tektoske građe ležišta uglja „Bila“. Najčešći rasjedi u ležištu su uzdužni antitetski pružanja zapad-istok koji sa rasjedima pružanja jugozapad-sjeveroistok i sjever-jug grade složenu blokovsku strukturu. Hidrogeološke karakteristike ležišta su telativno povoljne. Prema kvalitativnim karakteristikama ugalj ležišta „Bila“ spada u grupu mrkih ugljeva sa povišenim sadržajem sumpora. Geološke rezerve su relativno male i iznose oko 25 miliona tona.