OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senad Medić, bachelor inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Senad Medić, bachelor inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „PBMC kao savremena metoda tekućeg održavanja saobraćajnica te usporedba sa tradicionalnom metodom u BiH“, ponedjeljak 26.12.2022. godine, sa početkom u 14,15 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Amir Džananović, docent
  uža naučna oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Ismet Gušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija garđenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Činjenica je da niskogradnja predstavlja jedan od vodećih ogranaka građevinarstva po pitanju investicija u BiH i regionu, a održavanje proces koji će trajati koliko god bude trajala potreba čovjeka za putnim komunikacijama. Da bi se racionalizovali troškovi potrebni za održavanje objekata putne infrastrukture neophodno je istraživanje i uvođenje novih metoda održavanja.
Jedna od novih mteoda je „PBMC“ metoda održavanja, koja predstavlja predmet istraživanja ovog magistarskog rada.
Na osnovu iznad navedenog, definisana je i hipoteza istraživanja magistarskog rada koja glasi: „Primjenom „PBMC“ metode održavanja saobraćajnica moguće je ostvariti uštede u sistemu održavanja“.
Skraćenica „PBMC“ predstavlja skraćeni naziv za „Performance based maintenance contract“ što na engleskom znači „Ugovor o održavanju na osnovu performansi“.
„PBMC“ predstavlja metodu održavanja saobraćajnica koja umjesto vrsta aktivnosti, načina izvođenja tih aktivnosti, količina izvedenih radova i mjera kontrole izvedenih radova, definiše indikatore kvaliteta funkcionalne saobraćajnice kao mjeru za izvođenje radova, obračun, plaćanje i kontrolu kvaliteta održavanja.
U ovom magistarskom radu je definisana „PBMC“ metoda održavanja saobraćajnica, način ugovaranja poslova, indikatori kvaliteta funkcionalne saobraćajnice kao mjera za obračun i plaćanje održavanja, specifični uslovi karakteristični za područje BiH. Radi uspredbe sa tradicionalnom metodom održavanja cesta definisane su i njene karakteristike, te je nakon toga izvršena usporedba efikasnosti iznad pomenutih metoda kako bi se potvrdila valjanost postavljene hipoteze.
Osnovna definicija, glavne karakteristike, prednosti i nedostatci, stečena iskustva u svijetu i regionu te usporedba sa tradicionalnom metodom održavanja saobraćajnica u BiH su predmet ovog istraživanja.

 

 


Rad se sastoji iz šest poglavlja.
– Prvo poglavlje čini uvod, u kojem su dati najbitniji pojmovi i definicije „PBMC“ metode.
– U drugom poglavlju su definisani uslovi ugovaranja, indikatori kvaliteta funkcionalne saobraćajnice kao mjera za obračun i plaćanje održavanja, način obračuna i plaćanja te ekonomska analiza „PBMC“ metode.
– Treće poglavlje je vezano za definisanje specifičnih uslova koji karakterišu naš prostor.
– U četvrtom poglavlju je definisana tradicionalna metoda održavanja saobraćajnica u BiH.
– Peto poglavlje prikazuje usporedbu ove dvije metode.
– Šesto poglavlje čini zaključak, u kome se iznosi radna hipoteza, te se ista poredi sa dobijenim rezultatima analiza.
Efikasno i ekonomski opravdano tekuće održavanje saobraćajnica predstavlja jedan od najvećih izazova kako za izvođače radova, tako i za državni aparat, koji raspolaže ovim veoma skupim i za privredu veoma važnim objektima.
U potrazi za efikasnijim rješenjima i isplativijim metodama u svijetu se svakodnevno razmatraju i realizuju različiti projekti. Ti projekti su pod stalnim monitoringom na osnovu kojeg se donose zaključci i pouke. Nakon toga se stečena iskustva i znanja zapisuju i prezentuju na drugim prostorima kako bi se vršila njihova razmjena.
Približiti i predočiti „PBMC“ metodu održavanja, kao jedno od svjetskih iskustava u održavanju saobraćajnica, studentima i kolegama koji se bave niskogradnjom, jeste motiv ovog magistarskog rada.