OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Seniha Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Seniha Topić, dipl. inženjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj niskodoznog CT skrininga i razlike učestalosti karcinoma pluća kod muškaraca i žena“ dana 09.03.2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Denis Mršić, docent za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Amira Bijedić, docent za nastavni predmet „Interna medicina” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. sci. Daniela Lončar, docent za nastavni predmet „Kardiovaskularne bolesti i pulmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Zamjenski član Komisije dr.sci. Katarina Kovačević, docent za nastavni predmet „Kardiovaskularne bolesti i pulmologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Niskodozni CT skrining je radiološka metoda koja omogućava pregled s daleko nižim dozama zračenja od standardnog CT pregleda. Obje metode su temeljene na emitiranju zračenja X zrakama. Sukladno manjim dozama zračenja su i slike manje oštre, no održavanjem niže doze zračenja mogući su redovitiji pregledi kako bi se rizičnim skupinama pacijenata obezbjedilo otkrivanje promjena na plućima u ranom stadiju bolesti. Potencijal niskodoznog CT skrininga uspio se dokazati prilikom vanredne situacije izazvanom COVID-19 pandemijom, što je ujedno znatno povećalo broj obavljenih pregleda i time omogućilo provođenje istraživanja na velikom broju slučajnih otkrića karcinoma pluća kod pacijenata bez sumnje na karcinom. Karcinom pluća predstavlja jedno od najsmrtonosnijih oboljenja u današnjem dobu. Obzirom da karcinom pluća nema izražene simptome sve do uznapredovalog stadija bolesti veoma je važno osvijestiti populaciju o važnosti redovnih zdravstvenih pregleda. Osnovni cilj je dokazati tačnost niskodoznog CT skrininga u odnosu na standardni CT pregled i procijeniti učestalost karcinoma pluća kod pacijenata koji nisu obavili pregled indicirani navedenom dijagnozom i na osnovu dobijenih rezultata odrediti rizičnu skupinu. Ovo istraživanje se sprovodi retrospektivno. Mjerenje je vršeno inicijalno u periodu od 1.1. do 1.12.2021. godine. Zdravstvena ustanova koja je podvrgnuta ispitivanju je „Gala Medica“ u Bijeljini. Prikupljanje podataka je vršeno analizom CT dijagnostičkih snimaka grudnog koša. Pregledi su obavljeni na Siemens Somatomemotion 16 CT uređaju čiji parametri niskodoznogskrininga iznose Eff. mAs 27, kV 110 , Scan time 11.6 s, Slice 1.5 mm, CARE Dose4D. Prije provođenja istraživanja upućuje se zahtjev menadžmentu ZU „Gala Medica“ uz koji je dostavljen primjerak projekta. Svi ispitanici koji odgovaraju kriterijima istraživanja su kontaktirani i tražen je njihov dobrovoljni pristanak. Za potrebe testiranja značajnosti razlika aritmetičkih sredina promatranih varijabli između skupina biće korišten Studentov t-test za nezavisni uzorak. Za testiranje uticaja dvije ili više varijabli na drugu varijablu koristi se dvofaktorskaunivarijantna analiza varijanse (ANOVA). Za potrebe testiranja značajnosti razlika stvarnih i očekivanih frekvencija neparametrijskih varijabli koristi se χ2 test. Svaka statistička analiza se radi sa intervalom pouzdanosti od 95%.Dobijeni rezultati pokazuju da je niskodozni CT skrining, s obzirom na niže doze zračenja u odnosu na standardni CT pregled i neznatnu razliku u preciznosti dijagnostike, najbolja dijagnostička metoda u radiologiji za karcinom pluća. Zbog širokog dobnog raspona i približno jednake zastupljenosti karcinoma kod oba pola nemoguće je odrediti rizičnu skupinu osim na temelju konzumiranja cigareta kao faktora rizika. Broj pušača iznosi 71, 81 % od ukupnog broja ispitanika. Kod nepušača je neznatno veći broj žena s dijagnozom karcinoma u odnosu na muškarce. Dobijeni rezultati mogu doprinijeti značaju upotrebe niskodoznog CT skrininga kao primarne dijagnostičke metode za rano otkrivanje karcinoma pluća, te osvijestiti populaciju o rizicima konzumiranja cigareta.