OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senita Selimović, BA


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Kandidatkinja Senita Selimović, BA, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Uticaj računovodstva okoliša na održivi razvoj i profitabilnost poslovnih subjekata u naftnom sektoru BiH“, dana 15.02.2024. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Sado Puškarević, redovni profesor – predsjednik
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor – član
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr.sci. Amra Gadžo, vanredni profesor – član
    (uža naučna oblast “Računovodstvo” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Računovodstvo okoliša je postalo posebno važno nakon nastanka pandemije COVID-19, kada je nastala potpuna blokada u svijetu, a samim time i u poslovanju svih poslovnih subjekata. Naftna industrija predstavlja jedne od najvećih zagađivača okoliša, a njihovo poslovanje je u uslovima pandemije COVID-19 stalo. Poslovni subjekti na svjetskom tržištu, u okviru naftne industrije, postali su svjesni da u svom poslovanju moraju paziti na okoliš, a računovodstvo okoliša je alat kojim mogu prikupljati sve potrebne informacije o njihovim efektima na okoliš. Mnogim poslovnim subjektima praćenje štetnosti uticaja na okoliš i zaštite okoliša nisu samo izazov za ispunjavanje uslova prema regulatornim tijelima i opskrbnim lancima, zbog reputacije poslovnog ugleda i potrošačkog pritiska, već zbog neophodnosti poslovne strategije koja promiče korporativni održivi razvoj. Predmeti istraživanja ovog rada su primjena računovodstva okoliša u poslovnim subjektima, koja posluju u naftnom sektoru i izazovi, koji im se nameću poštivanjem okvira održivog razvoja, te uticaj primjene računovodstva okoliša na profitabilnost poslovnog subjekta. Opći cilj rada jest da se objasni kako primjena računovodstva okoliša utiče na održivi razvoj i profitabilnost poslovnih subjekata u naftnom sektoru Bosne i Hercegovine. Empirijskim istraživanjem potvrđeno je da primjena računovodstva okoliša utiče na održivi razvoj, kao i na profitabilnost poslovnih subjekata u poslovnim subjektima u naftnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Potvrđeno je da implementacija računovodstva okoliša doprinosi pružanju informacija, koje promovišu ekonomsku dimenziju održivog razvoja u poslovnim subjektima u naftnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Također, potvrđeno je da implementacija računovodstva okoliša doprinosi pružanju informacija koje promovišu ekološku dimenziju održivog razvoja u poslovnim subjektima u naftnom sektoru Bosne i Hercegovine. Odbačena je hipoteza da implementacija računovodstva okoliša doprinosi pružanju informacija koje promovišu socijalnu dimenziju održivog razvoja u poslovnim subjektima u naftnom sektoru Bosne i Hercegovine. Potvrđena je hipoteza da primjena računovodstva okoliša pozitivno utiče na profitabilnost poslovnog subjekta.

Ključne riječi: računovodstvo okoliša, ekonomska dimenzija održivog razvoja, ekološka dimenzija održivog razvoja, socijalna dimenzija održivog razvoja, održivi razvoj, profitabilnost.