OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

 
O B J A V L J U J E

Senka Dervišević, diplomirana medicinska sestra, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Učestalost i tipovi infekcija kod djece oboljele od akutne leukemije”, dana 03.03.2021. godine sa početkom u 17,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,   pred Komisijom u sastavu:

  1.  Dr. med. sci. Fahrija Skokić, redovni profesor za nastavni predmet „Pedijatrija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Amela Pašić, docent za nastavni predmet „Pedijatrija“ Medicinski Univerziteta u Tuzli, mentor
  3. Dr. med. sci. Olivera Batić-Mujanović, redovni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“, član

Zamjenski član  Dr.sci. Fatima Numanović, redovni profesor za nastavni predmet“Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”.

Pristup javnosti je slobodan. Rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 08 do 14 sati.


REZIME RADA


Akutne leukemije se ubrajaju u zloćudne novotvorevine hematopoetskog sistema u kojoj dolazi do maligne alteracije hematopoetskog sistema. Različiti su uzročnici koji utiču na prezentaciju, tok i ishod akutne leukemije, čiji se oblici razlikuju prema citogenetskim, imunofenotipskim i molekularno-genetičkim karakteristikama. Blasti mogu imati citoplazmatske izdanke što im daje izgled ručnog ogledala („hand mirror”). Citokemijski su limfoblasti negativni na mijeloperoksidazu, a mogu pokazivati PAS pozitivnost, najčešće u obliku grubih granula. Limfoblasti mogu blago reagirati s alfa-naftil-nespecifičnom esterazom. Zbog enormnog stvaranja leukemijskih, blastnih ćelija, onemogućeno je obnavljanje normalnih ćelija krvi i rad vitalnih organa, te ukoliko se bolest ne liječi, dolazi do smrti unutar nekoliko mjeseci. Smrt nastupa kao posljedica infekcija (zbog umanjenog broja leukocita) ili krvarenja (zbog smanjenog broja trombocita. Svako febrilno stanje kod oboljele djece treba smatrati infekcijom dok se ne dokaže suprotno. Više od 75% leukemija su akutne limfoblastne (ALL), 20% akutne mijeloblastne (AML), <0.5% akutne nediferencirane (AUL), te oko 3% su hronične leukemije.
Retrospektivnom analizom medicinske dokumentacije iz historija bolesti pacijenata koji su hospitalizirani analizirane su karakteristike akutnih leukemija kod 27 oboljele djece o razdoblju 01.01.2015.-31.12.2019 godine, koji su bili liječeni u Klinici za dječije bolesti Univerzitetsko Kliničkog centra u Tuzli. Od laboratorijskih nalaza praćeni su: leukociti u kompletnoj krvnoj slici i neutrofili u diferencijalnoj krvnoj slici, C-reaktivni protein (CRP) i laktat dehidrogenaza (LDH), te mikrobiološki nalazi: hemokultura, urinokultura, koprokultura, bris grla, bris nosa, bris kože i bris centralnih venskih katetera (CVK). Kompletna i diferencijalna krvna slika je rađena na hematološkom brojaču XN 1000 koji koristi metodu impedance i optike, a CRP i LDH na biohemijskom analizatoru Architect CI 8200. Vrijednost CRP-a se određivao metodom imunoturbidimetrije, a LDH metodom pretvaranja laktata u piruvat, preporučenom po IFCC-u (International Federation of Clinical Chemistrv and Laboratorv Medicine). Svi navedeni uzorci su propisno označeni, i uz adekvatno popunjenu uputnicu prosljeđivani u Polikliniku za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla. Prije svakog uzimanja uzorka, pacijentu (ovisno o njegovom uzrastu), kao i majci pratilji se detaljno objasnio postupak uzimanja planiranog uzorka. Kod svih pacijenata analizirana je anamneza djeteta uzeta od roditelja, fizikalni pregled od strane pedijatra.