OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šerifa Buševac, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Šerifa Buševac, bachelor-inžinjer geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Karakterizacija vodnih tijela podzemnih voda područja Kladnja“ u četvrtak, 15.12.2022. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Izet Žigić, profesor emeritus
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Dinka Pašić- Škripić, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Amir Mešković, redovni profesor
  uža naučna oblast Hidrogeologija i hidrotehnika,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
  Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Eksploatacija podzemnih voda vodnih tijela u općini Kladanj za potrebe vodoopskrbe stanovništva je neadekvatna, zbog nedostatnih količina za potrebe korisnika, ali i zbog neprovođenja detaljnih hidrogeoloških istraživanja, kako bi se postojeće rezerve dopunile novim. Sem toga, vodovod u Kladnju karakterišu veliki gubici uzrokovani lošim stanjem cjevovoda i distributivne mreže, kao i nepostojanja sistema sanitarne zaštite i zaštitnih mjera.
Istražno područje Kladnja je vrlo složeno sa aspekta hidrodinamičkih karakteristika podzemnih voda. S obzirom da je geološki sastav i tektonski položaj vrlo raznovrstan, time su uslovljeni i složeni hidrogeološki odnosi područja. Faktori koji stvaraju razlike u hidrogeološkim funkcijama pojedinih dijelova terena su: litološki sastav, vodopropustljivost, hipsometrijski položaj pojedinih stijena, strukturni odnosi, tektonika i slično. Veće samostalne izdani, građene uglavnom od trijaskih krečnjaka kao kolektora podzemne vode, su: Hrdar, Olovci, Tarevo, Starić, Svojčica, Gluha Bukovica, Garež, Jastrebić, Papala, Koturača, Karaula, Pauč, Buševo, Gora i Torino brdo.To su samostalna krečnjačka tijela koja, uslovno rečeno, “plutaju” na sedimentima vulkanogeno-sedimentne formacije u diskordantnom odnosu i predstavljaju zasebne izdani podzemnih voda okonturene podinskim i bočnim granicama vulkanogeno-sedimentne formacije.
Vodna tijela sa karstno-pukotinskom poroznošću su kompleksna po svom nastanku, mehanizmu kretanja, prihranjivanja i isticanja, te kapacitetu. Magistarskim radom je obuhvaćena karakterizacija vodnih tijela podzemnih voda Kladanj i Kladanj-1, kao i druga manja izvorišta sa kojih se vodom snabdijevaju stanovnici Kladnja. Pri tome je poseban akcenat dat na pritiscima koji utiču na izmjenu kvaliteta ovih vodnih tijela, režim i bilans, te monitoring i zaštitu voda.