OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Silvana Mekić, dipl.inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

Univerzitetska br.2

Tuzla, 09.05.2022. god.

O B J A V L J U J E

Silvana Mekić, dipl.inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom:

Komparativna analiza metoda za procjenu ugroženosti od požara građevina javne namjene“ dana  20.05.2022. godine ,  sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/ Slobodnoj učionici  Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Edisa Nukić,  docent, Uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Jelena Marković, redovni profesor, Uža naučna oblast „Geookolinski inženjering“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

Sažetak magistarskog rada

            Osnovni ciljevi zaštite od požara jesu zaštita života ljudi i imovine, održavanje funkcije objekta ali i zaštita okoliša koji se uzimaju u obzir već u fazi projektovanja i građenja objekta primjenom propisanih kodova/standarda.  Interakcija između ljudi, zgrada i požara je složena što onemogućava unificiran pristup ili korištenje samo jedne određene metode za proračun i upravljanje požarnim rizikom na sve vrste građevina u različitim okolnostima. Inženjerstvo zaštite od požara treba omogućiti optimalna rješenja za preventivne mjere zaštite od požara primjenom naučnih dostignuća kroz kvantifikaciju rizika od požara. Poseban izazov za upravljanje zaštitom od požara predstavljaju građevine koje imaju višestruke korisnike prostora kao što su građevine za javnu upotrebu. 

            U svrhu izrade realne procjene ugroženosti od požara građevina nužno je uzeti u obzir mnoge parametre koji određuju stepen opasnosti od požara a za koje je potrebno utvrditi numeričke vrijednosti koje bi implicirale nivo i vrstu potrebnih mjera zaštite od požara. S ciljem ostvarenja tih mogućnosti u svijetu je razvijen niz numeričkih metoda za procjenu požarnih rizika koje imaju  ograničenja u smislu njihove (ne)primjenjivosti za neke građevine, dijelove građevina ili otvorene prostore.

            U ovom radu će se izvršiti komparativna analiza dvije metode za procjenu ugroženosti od požara na konkretnom primjeru građevine za javnu upotrebu. Cilj je da se usporede rezultati primjenjene metode TRVB-100 na konkretnom primjeru i rezultati koji će proizaći ukoliko bi izvršili procjenu ugroženosti od požara prema GRETENER  numeričkoj metodi. Obje metode su prema Metodologiji za izradu procjene ugroženosti od požara u FBiH prihvatljive za primjenu kod izrade procjene ugroženosti od požara.

            Cilj ovog istraživačkog rada jeste da se iznađe objektivna i prihvatljiva metoda za procjenu ugroženosti od požara, na osnovu koje će se primjeniti adekvatne protivpožarne mjere koje će osigurati smanjenje rizika od nastanka požara, smanjenje gubitaka u slučaju pojave požara, te stvaranje preduslova za evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz prostora ugroženih požarom.