OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Slađana Filipović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Slađana Filipović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Efekti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: finansijski instrumenti na računovodstvene izvještaje banaka“ dana 22.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Selma Novalija Islambegović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Računovodstvo“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;predsjednik
  2. Dr. sci. Sado Puškarević, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „“Računovodstvo”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Amra Gadžo, docent, član uža naučna oblast “Računovodstvo”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 


REZIME RADA

Uvođenje novog standarda MSFI 9 uslovljava novi pristup računovodstvu finansijskih instrumenata kao i promjenu u upravljanju finansijskim instrumentima, pri čemu su involvirani svi organizacioni dijelovi izvještajnog subjekta. Finansijske institucije su posebno pod utjecajem odredbi ovog standarda zbog strukture njihove aktive i pasive.
Predmet istraživanja predstavljaju efekti primjene standarda MSFI 9 na računovodstveno izvještavanje. Opći cilj ovog rada je analizirati utjecaj primjene standarda MSFI 9 kroz promjene u priznavanju i mjerenju finansijskih instrumenata u finansijskim institucijama, a koja će doprinijeti većoj stabilnosti bankarskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Shodno tome, postavljena je i centralna istraživačka hipoteza da: „Primjena standarda MSFI 9 kroz promjene u priznavanju i mjerenju finansijskih instrumenata podiže relevantnost i pouzdanost računovodstvenih informacija koje se koriste kao podloga u poslovnom odlučivanju banaka u FBiH“. Polazeći od centralne istraživačke hipoteze ustanovljeno je da nezavisnu varijablu predstavlja primjena standarda MSFI 9 (kroz promjene u priznavanju i mjerenju finansijskih instrumenata sa svim odredbama koje standard donosi), a zavisnu varijablu predstavlja relevantnost i pouzdanost računovodstvenih informacija kao podloge poslovnom odlučivanju za banke u FBiH.
Empirijskim istraživanjem obuhvaćeno je petnaest komercijalnih banaka sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Prikupljanje primarnih podataka je realizovano metodom pismenog ispitivanja uz upotrebu anketnog upitnika. Prilikom analize rezultata anketiranja, korištene su metode deskriptivne i inferencijalne statistike. Obrada prikupljenih podataka je izvršena uz primjenu statističkog programskog paketa SPSS-a i Microsoft Excel-a. Rezultati istraživanja su tabelarno i grafički predstavljeni. U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza.

Ključne riječi: računovodstvo finansijskih instrumenata, međunarodni standardi finansijskog izvještavanja, model očekivanog kreditnog gubitka, MSFI 9