OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Stjepić Zoran, bachelor ing.mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Stjepić Zoran, bachelor ing.mašinstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Energijska efikasnost i mogućnosti primjene filtersko ionizacionog sistema na motornim vozilima”, dana 23.10.2021. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr.sc. Izet Alić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 2. dr.sc. Fikret Alić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;
 3. dr.sc. Izudin Delić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Toplotna i fluidna tehnika”
  Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli;


Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Adnan Mustafić, docent, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA 

 

Teoretski dio rada ukratko opisuje negativni učinak sagorijevanja goriva u motorima SUS, produkte sagorijevanja i dejstvo istih na okolinu. Dalje, dat je pregled voznog parka u Bosni i Hercegovini, s posebnom pažnjom na podatke vezane uz  Tuzlanski Kanton. Data je i kratka analiza glavnih čvorišta u gradu Tuzla na kojima se javlja povećana koncentracija polutanata. Mogućnost primjene filtersko-ionskog sklopa na motornim vozilima prvo mora da zadovolji osnovne uslove smještaja sklopa unutar slobodnog prostora motornog vozila. Vršena je laboratorijska analiza prirode kretanja fluidnih masa unutar različitih konstrukcija kućišta i pri različitim uslovima sredine. Nakon toga uslijedila je analiza strujanja kroz konstruirano kućište, i vršena su poboljšanja na istom, kako bi se došlo do optimalne verzije sa što manjim linijskim i lokalnim gubicima. Na samom kraju opisan je način ugradnje, napajanja i funkcionisanja uređaja koje je predviđeno za ugradnju na različitim motornim vozilima.