OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sumeja Avdić, bach-inž.geologije


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 02.04.2021. god.

O B J A V L J U J E

Sumeja Avdić, bach-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike terena na profilu ‘Simin-han-površnice'“ , ponedjeljak 12.04.2021. godine , sa početkom u 13,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Izudin Đulović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija,“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Zijad Ferhatbegović,vanredni profesor, uža naučna oblast „Regionalna geologija“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor uža naučna oblast „Bušotinske inženjerstvo“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA

Za potrebe magistarskog rada izvedena su geološka, inženjerskogeološka i posebno biostratigrafska i paleontološka istraživanja. Uzorci za mikropaleontološka istraživanja su uzeti dijelom sa otkrivenih profila terena pored puta a dijelom iz istražnih raskopa.
Na uzorcima su izvedena kvalitetna mikropaleontološka istraživanja, definisan je stratigrafski nivo odnosno lokalne foraminiferske zone. Mikroskopsko određivanje foraminifera vršeno je pomoću mikroskopa Leica EZ4D sa odgovarajućim softverskim paketom.
Na osnovu analize mikrofosila (uglavnom foraminifera) po pojedinačnim probama određen je stratigrafski nivo sedimenata koji izgrađuju predmetni teren. Sedimenti pripadaju srednjem miocenu tj. starijem i mlađem dijelu donjeg badena (1M21 i 2M21 ).
U okviru donjeg badena na osnovu asocijacije foraminifera izdvojena su dvije lokalne foraminiferske zone: starija zona Ammonia viennensis i Nonion commune i mlađa zona Globigerinoides trilobus i Orbulina suturalis. Starija zona donjeg badena zastupljena je u probama 3 i 4 gdje su dominantni i rukovodeći fosili Ammonia viennensis i Nonion commune.
U probama su prisutne plitkovodne forme Ammonia i dubokovodne forme Pullenia, Bulimina itd.
Lokalna foraminiferska zona Globigerinoides trilobus (REUSS) i Orbulina suturalis BRÖNNIMANN predstavlja mlađu zonu u okviru donjeg badena. Zona se odlikuje bogatom mikrofosilnom zajednicom u kojoj planktonske forme dominiraju dok su bentoske forme zastupljene u manjoj mjeri. Od foraminifera kao dominantni i rukovodeći fosili javljaju se Globigerinoides trilobus, Orbulina suturalis i Globigerina bulloides.
Na osnovu paleontoloških i biostratigrafskih analiza kao i terensko-kabinetskog rada urađena je nova geološka karta istraživanog područja (1:2500).
U cilju definisanja inžinjersko-geoloških karakteristika terena urađena je detaljna inženjersko-geološka karta 1:2500 sa prikazom svih egzogenogeoloških i inženjerskogeoloških procesa i pojava.