OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sumeja Hodžić, BA prava

UNIVERZITET U TUZLI
PRAVNI FAKULTET

O B A V I J E S T


Sumeja Hodžić, BA prava, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Efikasnost rješavanja žalbi u poreznom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine“ dana 01.11.2023. godine u 13,30 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Edina Šehrić, docent – predsjednik
  (uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
 2. Dr. sci. Emir Mehmedović, docent– mentor i član
  (oblast “Upravno-pravna” na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu – ekv. uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
 3. Dr. sci. Edin Djedović, docent – član
  (uža naučna oblast “Upravno-pravna” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli).
 • Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor – zamjenski član,
  Uža naučna oblast „Građansko-pravna“ , Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli

Magistarski rad može se pogledati u sekretarijatu Fakulteta, radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


U ovom radu razmatra se efikasnost drugostepenog postupka u poreznim stvarima, odnosno postupka rješavanja žalbi protiv odluka poreznih organa. Porezne norme čine skup odredbi procesno pravne prirodne što ih porezni organi primjenjuju prilikomodlučivanja u poreznim stvarima.Porezni postupak je posebni upravni postupak u kojem se donose porezni-upravni akti. To je dakle poseban upravni postupak, koji ima svoje specifičnosti u odnosu na opći upravni postupak, u kojem se utvrđuju prava i obaveze poreznih obveznika. Porezni organ dužan je u poreznom postupku utvrditi sve činjenice bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke, pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi i one čnjenice koje idu u prilog poreznog obveznika.
U teoriji prava žalba predstavlja jedan od najznačajnijih instrumenata zaštite ljudskih prava i ostvarivanja idelaa pravne države. Pravo na pravni lijek je zakonsko pravo svih subjekata koji imaju pravni interes. Funkciju poreznog organa mogu vršiti organi državne uprave, regionalne samouprave ili jedinica lokalne samouprave kojima je u nadležnosti obavljanje poslova utvrđivanja, kontrole i naplate poreza. Ti poslovi spadaju u red najznačajnijih djelatnosti svake države.
S obzirom na složenu ustavnu i upravnu strukturu Bosne i Hercegovine prikupljanje poreza je u nadležnosti i države i njenih entiteta.Tako su indirektni porezi u nadležnosti države Bosne i Hercegoivine, dok je prikupljanje direktnih poreza povjereno entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.Dakle, uređenje pitanja poreza u Bosni i Hercegovini je u nadležnosti četiri različite porezne administracije.Na državnom nivou poslove porezne administracije vrši Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dok na nivou entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine te poslove vrše porezne uprave, koje su nadležne za direktne poreze. Pored posebnih poreznih zakona koji regulišu i materijalne i procesne norme u poreznim stvarima, svaki od navedenih nivoa ima i svoje zasebne zakone o upravnom postupku, koji se supsidijarno primjenjuju u poreznim stvarima.
Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru njenih nadležnosti poslove porezne administracije vrši Porezna uprava kao upravna organizacija u sastavu Federalnog ministarstva finansija. U radu će se obraditi specifičnosti poreznog postupka kao posebnog upravnog postupka, pravni lijekovi u upravnom postupku sa akcentom na žalbu, žalba u slučaju šutnje uprave kao i rad prvostepenog i drugostepenog organa iz ove oblasti.
U radu će se ukazati na značaj edukacije državnih službenika kao jednog od faktora koji može uticati na efikasnost rješavanja žalbi kao i značaj uvođenja e-uprave za što bolju, kvalitetniju i transparentniju upravu.

Ključne riječi: Upravni postupak, porezni postupak, žalba, prvostepeni organ, drugostepeni organ, e-uprava