OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 14.10.2021. godine


O B A V I J E S T


Tamara Dilber, bachelor logopedije i audiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda” dana 22.10.2021. godine u 14,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor,
  3. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koliko nastavnici imaju znanja o komunikacijskim poremećajima i koliko poznaju zanimanje logopeda i usluge koje logoped pruža. Istraživanje je provedeno među 80 nastavnika u četiri Osnovne škole na području općine Kiseljak. Kako bi se ispitala upoznatost nastavnika sa zanimanjem logopeda korišten je „Upitnik o poznavanju rada logopeda“ koji se sastojao od 43 pitanja. Nastavnici su upoznati sa zanimanjem logopeda. Međutim, nastavnici su pokazali slabu informiranost o populaciji s kojom logoped radi, iako njih 96% smatra da logopedi rade sa školskom djecom, jako mali broj navodi djecu niže kronološke dobi i odrasle. Također, najveći broj ispitanika smatra da logopedi rade u Odgojno obrazovnim ustanovama. Kod odabira skupina sa kojima logoped radi, nastavnici su pokazali nedovoljno poznavanje domene rada logopeda. Kao najčešće prepoznate skupine s kojima logopedi mogu raditi su odrasli koji mucaju i autistična djeca. Ovim istraživanjem dobili su se korisni podaci o upoznatosti nastavnika sa zanimanjem logopeda, ali i potvrdila važnost promoviranja zanimanja logopeda.

Ključne riječi: logoped, zanimanje, nastavnik