OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Hasanić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Tarik Hasanić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Emocionalna kompetentnost nastavnika kao determinanta kvalitete razrednog ozračja“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 23.12.2022. u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Alma Makić Aličković, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. dr.sc. Lejla Muratović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. dr. sc. Aid Bulić, docent izabran za užu naučnu oblast „Pedagogija“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.

Rezervni član Komisije: dr.sc. Gabriel Pinkas, docent izabran za užu naučnu oblast, „Pedagogija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Razredno ozračje predstavlja važan faktor razvoja učenika. Podrazumijeva ukupnost odnosa u učionici, a kvaliteta tih odnosa najviše zavisi od nastavnika i njegovih specifičnih kompetencija. U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koje je imalo za cilj ispitati determiniranost kvalitete razrednog ozračja emocionalnom kompetentnošću nastavnika. Navedena determiniranost analizirana je na temelju samoprocjene nastavnika o vlastitim emocionalnim kompetencijama i kvaliteti razrednog ozračja kojeg kreiraju. Istraživanje je sprovedeno na uzorku 302 nastavnika zaposlenih u osnovnim i srednjim školama na području Bosne i Hercegovine. Prikupljanje podataka izvršeno je online, korištenjem Upitnika emocionalne kompetentnosti (UEK-45), Upitnika razrednog ozračja i Sociodemografskog upitnika. Rezultati istraživanja su pokazali prosječne vrijednosti na svim subskalama emocionalne kompetentnosti, te visok stepen izraženosti na subskalama razrednog ozračja. Linearnom multiplom regresijom utvrđeno je da dimenzije emocionalne kompetentnosti nastavnika: sposobnost izražavanja i imenovanja emocija, sposobnost uočavanja i razumijevanja emocija i sposobnost upravljanja emocijama statistički značajno determiniraju elemente razrednog ozračja podrška nastavnika i kohezija razreda. Istraživanjem je utvrđeno da sociodemografska varijabla dužina radnog staža nastavnika statistički značajno prediktuje sve dimenzije emocionalne kompetentnosti nastavnika. Sociodemografska varijabla spol pokazala se kao statistički značajan prediktor sposobnosti razumijevanja i uočavanja emocija, na način da nastavnice ostvaruju više vrijednosti na ovoj subskali emocionalne kompetentnosti. Također, multiplom regresijskom analizom utvrđeno je da spol predstavlja statistički značajan prediktor u kreiranju razrednog ozračja. Sprovedeno istraživanje ukazuje na značaj emocionalne kompetentnosti nastavnika za stvaranje pozitivnog razrednog ozračja. S tim u vezi, dobiveni rezultati mogu poslužiti kao smjernica pri kreiranju programa inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika koji bi vodili sticanju i daljem jačanju emocionalnih i kompetencija u području oblikovanja razrednog ozračja.