OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Tarik Joldić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Tarik Joldić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“, dana 11.02.2021. godine u 10,00 ati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Emira Kozarević, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika“, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;predsjednik
  2. Dr. sci. Meldina Kokorović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „ Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sead Omerhodžić, redovni profesor, član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA

Budžetiranje kapitala ili ocjena investicije, je proces planiranja koji se koristi u svrhu determinisanja koja dugoročna investicija, kao što je novo postrojenje, zamjena opreme, novi proizvod, novi projekat istraživanja, je isplativa dioničarima ili vlasnicima. Mnogo formalnih metoda stoje na raspolaganju donosiocima odluka u cilju ocjene investicije i to: Neto sadašnja vrijednost (NPV), Interna stopa povrata (IRR), Period povrata (PP), Indeks profitabilnosti (PI), Diskontovani period povrata (DPP), Računovodstvena stopa prinosa (ARR) i druge.
Postavlja se pitanje koja metoda bi bila optimalna za donošenje isplative odluke o investiranju, konkretno, u bosanskohercegovačkim preduzećima?
Predmet istraživanja su faktori koji determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima. Fokus je stavljen na uticaj faktora koji određuju koja će tehnika budžetiranja kapitala biti odabrana za selekciju projekata koji stoje na raspolaganju preduzeću. Kao najznačajniji se mogu navesti: veličina preduzeća, rast prihoda, starost preduzeća, multinacionalna kultura, ciljevi preduzeća, isplata dividendi, vijek trajanja projekta, obrazovanje menadžera/direktora, vlasništvo nad preduzećem, ili targetirani leveridž. Multivarijaciona regresiona analiza i korelaciona analiza je izvršena na osnovu upitnika koji je poslat na adrese srednjih i velikih preduzeća koja su listirana na sarajevskoj i banjalučkoj berzi.
Na osnovu rezultata empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza koja glasi: „Finansijski i nefinansijski faktori determinišu selekciju metoda budžetiranja kapitala u bosanskohercegovačkim preduzećima“. Testirana hipoteza je parcijalno potvrđena, što znači da određeni finansijski i nefinansijski faktori determinišu selekciju pojedinih metoda budžetiranja kapitala.