OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Toni Duspara, BA – inžinjer mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

 
da će kandidat Toni Duspara, BA – inžinjer mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Mehatronički pristup projektovanju i izradi bespilotne letjelice sa sitemom za mjerenje kvalitete vazduha“, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Elvedin Trakić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  2. Dr. sci. Almir Osmanović, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član
  3. Dr. sci. Malik Čabaravdić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici – član.

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Salko Ćosić, vanredni profesor, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 08.06.2021. godine, u 11,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

U okviru ovog rada izvršiti će se izrada prototipa bespilotne letjelice sa sistemom za mjerenje kvaliteta vazduha. Primjenom pokretnih mjernih stanica u vidu bespilotne letjelice imamo mogućnost mjerenja kvaliteta vazduha u bilo kojem dijelu grada, kao i mjerenje postotka zagađenosti na različitim visinama. Tokom rada biti će objašnjene sve komponente bespilotnih letjelica, te princip implementacije mjernog sistema u takvu letjelicu.

Ključne riječi: mehatronika, bespilotna letjelica, drone, indeks kvaliteta zraka, PM2.5, flight kompjuter, 3D štampač…