OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Umejr Karalić

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Umejr Karalić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj alkoholizma na nasilje u porodici”.

Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 28.01.2021 godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Nijaz Karić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  2. Dr. sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
  3. Dr. sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Rezervni član Komisije: dr sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran za uža naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

Sažetak

Predmet istraživanja je obuhvatao utvrđivanje uticaja ovisnosti o alkoholu na nasilje u porodici. Uticaj alkohola na pojavu i razvoj nasilja u porodici utvrđen je analizom stavova stručnih radnika zaposlenih u Centru za socijalni rad Zenica, Centru za mentalno zdravlje Zenica, kao i u domu za djecu bez roditeljskog staranja JU “Dom-porodica” Zenica te JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona. Stručni radnici su na osnovu podataka kojima raspolažu, iskustva i ličnih procjena, naveli obilježja koja najčešće uzrokuju nastanak i razvoj nasilnog ponašanja u obiteljima, te koliki uticaj u tome ima alkohol.

Istraživanje se odnosilo pronalaženje unapređenja zaštite ostatka porodice od osoba koje su ovisinici o alkoholu i koje imaju tendencije ka nasilnom ponašanju, te potrebi izrade i realizacije programa prevencije nasilnog ponašanja u porodici. Naglasak je dat na potrebu unapređenja saradnje Centra za socijalni rad i porodice u lokalnoj zajednici, u oblasti prevencije i dijagnosticiranja rizičnih faktora nasilnog ponašanja u porodici.

Istraživanje je provedeno u vremenu od 01. marta do 31. novembra 2019.

Uzorak ispitanika su činili 30 stručnih radnika (socijalni radnici, pedagozi, socijalni pedagozi, vaspitači, ljekari porodične medicine, defektolozi, psiholozi, sociolozi) zaposlenih u u Centru za socijalni rad Zenica, Centru za mentalno zdravlje Zenica, kao i u domu za djecu bez roditeljskog staranja JU “Dom-porodica” Zenica te JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona.

Cilj istraživačkog rada bio je ispitati uticaj ovisnosti o alkoholu na nasilje u porodici. Osnovni cilj je bio multifaktorskim pristupom ispitati, analizirati i utvrditi stavove stručnih radnika o uticaju alkoholizma, kao rizičnog faktora, na pojavu i razvoj nasilja u porodicama na području grada Zenice.

Polazna hipoteza odnosila se na stav da se alkohol pojavljuje kao rizični faktor pojave nasilnog ponašanja u porodici..

U ovom radu su korištene metode analiza, sinteza, apstrakcija i specifikacija. Za obradu podataka korišten je SPSS program. Istraživanje pokazuje da porodične prilike u alkoholičarskoj porodici najčešće karakterišu sljedeća obilježja: poremećeni porodični odnosi, nepovoljan materijalni položaj, deficijentnost porodice, patologizacija porodičnih odnosa i naročito prisutnost nasilja u porodici.