OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Valerija Vukosavljević, BA – inž. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


da će kandidat Valerija Vukosavljević, BA – inž. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Mehatronički pristup upravljanju i regulaciji autonomnim stambenim objektom“ pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Elvedin Trakić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik,
  2. Dr. sci. Bahrudin Šarić, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član,
  3. Dr. sci. Almir Osmanović, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenuje se dr. sci. Salko Ćosić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.Ž

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 24.08.2021. godine u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim


REZIME RADA


Autonomni stambeni objekt je objekt neovisan od infrastrukture i sistema podrške kao što je električna mreža, plinske mreže, komunalnog vodovoda, kanalizacijskog sistema, pri čemu mehatronički pristup daje mogućnost upravljanja i regulacije objektom tako da postane „pametni“. Korištenjem solarnih panela je omogućeno napajanje električnom energijom, a solarnim kolektorima i toplotnim pumpama se zagrijava objekt i voda. Potrebe za vodom su zadovoljene skupljanjem kišnice i bunarima te je izabran sistem za upravljanje otpadom. Pored toga, uvedeni su sistemi koji će objekt načiniti ”pametnim”, odnosno kontrolni sistem koji ima mogućnost automatskog rada rasvjete, pokretnih fasadnih panela, alarmnog sistema te ovisno o vanjskoj temperaturi upravlja radom aktivnog solarnog sistema, toplotne pumpe i klimatskog uređaja. Upravljanje ulaznim varijablama, koje su dobivene od senzora, i izvršnim organima, aktuatorima, se vrši pomoću centralne procesorske jedinice, gdje je logika upravljanja i simulacija rada prikazana u programu Labview. Pomoću navedenog programa se prati utjecaj ulaznih varijabli na sistem i odgovarajuće aktivnosti aktuatora te su prikazani nivoi upravljanja ovisno o količini proizvedene električne energije, od strane solarnih panela, i načina rada koje odabire korisnik objekta.