OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vida Subotić, magistar farmacije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Vida Subotić, magistar farmacije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:“Uticaj konzumiranja vitamina D na simptome bolesti COVID 19“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 20.06.2022. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Nutricionizam“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 2. Dr.sci. Nizama Salihefendić, vanredni profesor
  nastavni predmet „Urgentna i porodična medicina“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.
 3. Dr.sci. Senada Selmanović, vanredni profesor
  nastavni predmet „Porodična medicina“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik

 

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 


REZIME RADA 


Uvod: COVID-19 je sistemska bolest koja može biti simptomatska ili asimptomatska i u brojnim slučajevima ostavlja različite posljedice. U tretmanu liječenja bolesti koriste se i dodaci prehrani a posebnu ulogu ima i vitamin D.

Cilj rada: Cilj istraživanja je bio utvrditi postojanje razlike u simptomima bolesti oboljelih od COVID-19 kod osoba koje su unosile dovoljne količine vitamina D i kod onih koje nisu.

Metodologija: U svrhu istraživanja je izvršeno prikupljanje, sistematizacija i obrada podatataka vezano za uticaj konzumiranja vitamina D na simptome bolesti COVID – 19. Predmet istraživanja su bile osobe koje su preboljele COVID 19. Ispitivanu skupinu su činile osobe koje su konzumirale vitamin D (od 400 do 1000 IU dnevno) kao dodatak prehrani i češće ga unosile i sa hranom, dok osobe kontrolne skupine to nisu.

Rezultati i rasprava: Najčešći simptomi kod ispitivane skupine bili su: malaksalost (17%),povećana temperatura(17%), bolovi u mišićima(14%),kratak dah(12%),bol u prsima (12%), bolovi u grlu i kašalj(10%), gubitak ukusa i mirisa(9%), gastrointestinalni problemi(9%), glavobolja(7%). Najčešći simptomi kod kontrolne skupine bili su: malaksalost (33%),povećana temperatura(19%),kratak dah (11%), glavobolja(11%),bolovi u mišićima(11%),gastrointestinalni problemi(7%),bol u prsima (4%),bolovi u grlu i kašalj(4%) ,gubitak ukusa i mirisa(0%).Kontrolna skupina je imale češće malaksalost i povećanu temperaturu, a ispitivana skupina je češće imala bolove u mišićima, kratak dah, bol u prsima, bolove u grlu i kašalj, gubitak ukusa i mirisa, gastrointestinalne probleme i glavobolju u odnosu na kontrolnu skupinu. Slične razlike su se pokazale i u postCOVID periodu.

Dobijeni rezultati ukazuju da nedostatak vitamina D može povećati rizik od infekcije COVID-19 i vjerovatnoću razvijanja teške bolesti, stoga se preporučuje suplementacija vitamina D kako bi smanjili simptome i COVID-19 negativne posljedice.

Zaključci: Vitamin D ima imunomodulatorno dejstvo na imunološki sistem. Međutim, njegov uticaj na rizik od razvoja bolesti i tok infekcije SARS-CoV-2 još uvijek nije u potpunosti shvaćen. Nedostatak vitamina D ostavlja posljedice na ljudsko zdravlje, posebno imunitet, što se najviše pokazalo u toku pandemije bolesti Covid-19. Ipak, potrebna su dalja istraživanja, na većem uzorku, kako bi se utvrdilo kakvu ulogu ima nedostatak vitamina D u prevenciji i liječenju bolesti COVID-19 .

 

Ključne riječi: vitamin D, Covid 19