OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Zijada Mešanović Jasenčić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji““, dana 06.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Senija Nuhanović, vanredni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli; predsjednik
  2. Dr. sci. Amra Nuhanović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, član uža naučna oblast „Medžanment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Opšti cilj ovog rada jeste utvrditi nivo usklađenosti pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji. Kroz rad će se utvrditi i detaljno predstaviti povezanost između ovih varijabli, te ustanoviti sličnosti ili razlike pristupa drustvenoj odgovornosti kod ove dvije različite koncepcije poslovanja. Shodno tome, postavljena je i centralna istraživačka hipoteza da: „Između pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji postoji visok nivo usklađenosti.“ Polazeći od centralne istraživačke hipoteze ustanovljeno je da su nezavisne varijable u istraživanju karakteristike pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji, dok usklađenost pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji predstavlja zavisnu varijablu.
Empirijsko istraživanje realizovano je na temelju prikupljanja primarnih podataka putem e-maila korištenjem metode ispitivanja (tehnika pismenog ispitivanja) pri čemu je korišten visoko strukturirani anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. Ispitanici su bili menadžeri preduzeća u BiH, Kraljevini Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati I Malezija. Prikupljanje podataka izvršeno je na osnovu proporcionalnog stratifikovanog uzorka. Empirijsko istraživanje je provedeno na uzorku privrednih subjekata različitih privrednih djelatnosti, odnosno obuhvatilo je tri stratuma i to: proizvodna preduzeća, trading preduzeća I banke. Ispitanici unutar sva tri stratuma su izabrani po principu prostog slučajnog uzorka. Kako bi se dali odgovori na postavljena istraživačka pitanja vezana za ispitivanje nivoa usklađenosti pristupa drustvenoj odgovornosti u konvencionalnoj I islamskoj ekonomiji, korišteni su različiti postupci i metode obrade podataka, a sve u skladu sa postavljenim istraživačkim problemima.
U konačnici, na osnovu rezultata provedenog empirijskog istraživanja potvrđena je centralna istraživačka hipoteza da:„Između pristupa društvenoj odgovornosti u konvencionalnoj i islamskoj ekonomiji postoji visok nivo usklađenosti.“


Ključne riječi: društvena odgovornost, konvencionalna ekonomija, islamska ekonomija, nivo usklađenosti, pokazatelji nivoa društvene odgovornosti, deskriptivno komparativna analiza.