OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zlata Ahmić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Zlata Ahmić, bach. oec., javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u funkciji unapređenja rezultata poslovanja u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine “ dana 13.12.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Senad Fazlović, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Safet Kozarević, redovni profesor/ član uža naučna oblast „Kvantitativna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA

 

Posljednjih nekoliko godina značajno su se mijenjali zahtjevi kada je riječ o konkurentnosti na tržištu. Kupci konstantno zahtjevaju nove i bolje proizvode. Osnova za konkurentsku prednost je posjedovanje certifikata sistema upravljanja kvalitetom, odnosno implementiranost sistema upravljanja kvalitetom u organizaciji. Osnovni cilj rada je ukazati na značaj implementacije sistema upravljanja kvalitetom u prehrambenim preduzećima Bosne i Hercegovine. Na osnovu postavljenog cilja definisane su glavna i pomoćne hipoteze koje su kroz rad analizirane i testirane. Glavna hipoteza u radu glasi da se implementacijom sistema upravljanja kvalitetom značajno determinišu rezultati poslovanja preduzeća u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine. Pored glavne hipoteze definisane su i dvije pomoćne hipoteze. Prema prvoj pomoćnoj hipotezi postoji statistički značajna razlika u rezultatima poslovanja preduzeća u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine koja su implementirala ISO 9001:2015 i onih preduzeća koja ga nisu implementirala. Druga pomoćna hipoteza glasi da postoji statistički značajna razlika u rezultatima poslovanja preduzeća u prehrambenoj industriji Bosne i Hercegovine u zavisnosti od vremenskog perioda posjedovanja certifikata. Kako bi dobili odgovore na pitanja kako implementacija sistema kvaliteta utiče na pojedine dijelove preduzeća koristili smo anketni upitnik. U teorijsko-metodološkom smislu, naučni doprinos ogleda se u sistematizaciji relevantnih i najnovijih teorijskih saznanja vezanih za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom i transferu savremenih teorijskih saznanja vezanih za koristi i prednosti implementacije sistema upravljanja kvalitetom u prehrambenim preduzećima Bosne i Hercegovine. U empirijskom smislu naučni doprinos završnog magistarskog rada ogleda se u prikazu trenutnog stanja u pogledu implementacije sistema upravljanja kvalitetom u prehrambenim preduzećima Bosne i Hercegovine, stavovima zaposlenih i menadžmenta o implementaciji sistema upravljanja kvalitetom u prehrambenoj industriji, identifikaciji efekata koja su ostvarila preduzeća uvođenjem sistema kvaliteta i davanju smjernica za daljnje rasprave i istraživanja.