OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. ph. Emir Trnačević

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 13.04.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. ph. Emir Trnačević, dana 12.05.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Podudarnost neinvazivnih serumskih testova sa tranzijentnom elastografijom u fibrozi i cirozi jetre u hepatitisu C“, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Adaleta Softić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. dr. sci. Nermin Salkić, vanredni profesor za nastavni predmet „Interna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član,
  3. dr. sci. Nahida Srabović, docent za užu naučnu oblast „Biohemija“ na Farmaceutskom fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.