OBAVIJEST O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE – mr. sci. Međedović dr Anis

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 10.01.2021. godine


O B J A V LJ U J E

da će mr. sci. Međedović dr Anis, dana 10.02.2021. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj dužine trajanja ultrazvuka na nastanak cistoidnog makularnog edema nakon fakoemulzifikacije“, pred Komisijom u sastavu:

1.Dr. med. sci. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2.Dr. med. sci. Vahid Jusufović, redovni profesor za nastavni predmet „Oftalmologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3.Dr. med. sci. Suzana Pavljašević, vanredni profesor za nastavni predmet „Oftalmologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru 1 Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.