OBJAVA ODBRANE ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sinhad Golubović, dipl. inžinjer medicinske radiologije

 

Fakultet/Akademija: Odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta
Tip Rada: Završni magistarski rad
Kandidat, zvanje: Sinhad Golubović, dipl. inžinjer medicinske radiologije
Naziv Teme: „Dijagnostička vrijednost kompjuterizovane tomografije u detekciji malignih oboljenja pluća“
Datum odbrane: 06.01.2021. godine u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Amfiteatar Fakulteta.
Predsjednik Komsije: Dr. med. sci. Zinaida Karasalihović, docent za nastavni predmet „Patologija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Mentor : Dr.med.sci. Šefika Umihanić, vanredni profesor za nastavni predmet „Interna medicina”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Član komisije: Dr.med.sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Zamjenski član: dr. sci. Samir Kamenjaković, docent za nastavni predmet „Urgentna radiologija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Dodatni detalji i lokacija:
Završne Odredbe: Pristup javnosti je slobodan. Rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 08 do 14 sati.

 

Rezime/Abstract
Ciljevi istraživanja:
1.Utvrditi CT karakteristike promjena koje imaju radiološka obilježja malignoma pluća;
2.Utvrditi značaj morfoloških karakteristika CT-om verificiranih promjena na plućima kod patohistološki potvrđenog nemikrocelularnog karcinoma pluća;
3.Utvrditi značaj morfoloških karakteristika CT-om verificiranih promjena na plućima kod patohistološki potvrđenog mikrocelularnog karcinoma pluća;
4.Utvrditi postoji li razlika između CT nalaza i patohistološke dijagnoze za promjene na plućima, između dvije osnovne grupe malignih oboljenja pluća i to mikrocelularnog karcinoma pluća i nemikrocelularnog karcinoma pluća, u odnosu na spol, dob, pušenje, mjesto boravka;
Metodologija istraživanja: Prema tipu istraživanja studija je retrospektivna analiza CT-om verificiranih infiltracija na plućima. Retrospektivno istraživanje obavljeno je na Klinici za plućne bolesti, Poliklinici za radiologiju UKC RS i Klinici za patologiju u periodu januar-maj 2019. U obzir su uzimani: starost pacijenta, spol, faktori rizika, mjesto boravka. Istraživanje je obuhvatilo dvije grupe pacijenata. Jedna grupa se sastojala od pacijenata kojima je dijagnostikovan mikrocelularni karcinom pluća a druga grupa od pacijenati kojima je dijagnostikovan nemikrocelularni karcinom pluća. Pri istraživanju, je korišten CT aparat putem kojeg su se vršili radiološki pregledi grudnog koša na Poliklinici za radiologiju UKC RS. CT aparat je od proizvođača General electric – 64 slojni. Kontrastno sredstvo koje je korišteno, a potrebno za dijagnostiku, aplicirano I.V. putem je od proizvođača Bayer, marke Ultravist 370. Korišten je kompjuterizovani sistem RIS (Radiology Information System) – PACS (Pictures Archyving and Comunication System) koji nam daje digitalizovanu sliku, a radiološki opisi su se vršili na Barco monitorima od 3.0 MP. Također, korišteni su patohistološki nalazi pacijenata oboljelih od malignoma pluća, a podaci su dobijeni sa Klinike za patologiju UKC RS.
Rezultati: Rezultati ovog istraživanja dali su značajne podatke o epidemiologiji maligniteta pluća, pacijenata u Banja Luci. Uticati će na odabir daljih dijagnostičkih i terapijskih opcija kod oboljelih od malignih oboljenja pluća. Utvrđen je uticaj životne sredine ispitivanih pacijenata kao rizike za odabir budućih potencijalnih pacijenata.
Uprkos značajnom razvoju savremenih dijagnostičkih tehnika za dijagnostiku raka pluća, CT grudnog koša je glavni standard u dijagnostici i praćenju malignih promjena na plućima. Promjene na plućima imaju svoj značaj prema strukturi i karakteru rubova. Budući da su promjene na plućima detektovane CT-om u obliku čvorova, tema ima veću važnost nego što se ranije pretpostavljalo u kontekstu CT probira za rak pluća, ali je te promjene potrebno detaljnije proučiti. Potrebno je uraditi kvantifikaciju opsega čvrste komponente i načina rasta a zatim i značenje tih određivanja. Radiološko – patološka korelacija ovih promjena i informacija o eventualnim potencijalnim biomarkerima otvorit će dalje akademske diskusije.
Rezultat naše studije pokazali su vezu između karaktera sjene opisane na CT-u i vrste karcinoma što će imati značaj u budućem definisanju karaktera promjene.