ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE – Ervina Halilović, MA

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 17.11.2020. godine

O B J A V LJ U J E

da će Ervina Halilović, MA, dana 23.12.2020. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Nasljednopravni položaj žene u rimskom pravu i pravu u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske uprave”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Samir Aličić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Rimsko pravo i istorija države i prava“ i užu oblast obrazovanja „Istorija države i prava i rimsko pravo“, Pravni fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu (ekv. uža naučna oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), predsjednik,
  2. Dr. sci. Edin Mutapčić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
  3. Dr. sci. Amra Mahmutagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Historija prava i države“, Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (ekv. uža naučna oblast „Komparativna pravna historija i komparativno pravo“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

Odbrana doktorske disertacije obavit će se dana 23.12.2020. godine u Amfiteatru Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 15,00 sati.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.