ODBRANA ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Admir Silajdžić, bachelor inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Admir Silajdžić, bachelor inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema polimetaličnog ležišta'Rupice’, Rudnik Eastern Mining, Općina Vareš“, 24.10.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor
  uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Omer Musić, redovni profesor
  uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Proračunom rezervi i kvaliteta kompleksne rude olova, cinka i barita u ležištu Rupice-Juraševac- Brestić, općina Vareš, dokazano je da prostor koji se odnosi na ležište Rupice posjeduje geološke rezerve koje su ekonomski opravdane za potencijalnu eksploataciju. Magistarski rad je imao zadatak da predstavi rješenja otvaranja i pripreme polimetaličnog ležišta rude olova, cinka i barita na lokalitetu Rupice u svrhu eksploatacije rude, a sve u cilju dobivanja koncentrata olovo – srebro i koncentrata cinka. Nakon što su definisane rudarsko-geološke karakteristike ležišta, pristupa se analizi uticajnih faktora na otvaranje jame. Utvrđivanje lokacije otvaranja rudnika jedna je od najvažnijih odluka koja ima dugoročni utjecaj na jamsku eksploataciju rude. Nakon opsežne analize uticajnih faktora, određen je koncept otvaranja i razrade jame, a u cilju eksploatacije ležišta. Za izbor najpovoljnije lokacije pristupa rudniku i otvaranju jame razmatrano je osam različitih varijanti pozicioniranja prostorija otvaranja. Čvorna tačka za sve razmatrane pravce otvaranja jame nalazila se na 1045 m n.v., gdje se nalaze rudne rezerve s najvišim kvalitetom. Odabrana varijanta otvaranja predviđa otvaranje jame s 3 niskopa koja su lokacijiski udaljeni jedan od drugog na visinskom rastojanju od 50,00 m, dok su u jami spojeni s rampom, što omogućuje protočnu ventilaciju. GTN-1 i GTN-2 predstavljaju niskope kojima će se vršiti transport rude i ujedno ulazak svježe zračne struje, dok će GVN-1 isključivo imati ulogu glavne izlazne zračne struje, te će na istom biti locirano glavno ventilatorsko postrojenje.
Prostorije otvaranja su svrstane u četiri grupe, i to: I GRUPA-pristupni i etažni hodnici (PH i EH), II GRUPA-glavni ventilacioni i ventilacioni hodnici (GVH i VH), III GRUPA- Ventilacione veze (VV) i IV GRUPA- Poprečni otkopni hodnici (POH) i Uzdužni otkopni hodnici (UOH). Način izrade jamskih prostorija je zasnovan na NATM prinipu izrade podzemnih iskopa (Nova austrijska tunelska metoda). NATM je koncept izrade tunelskih iskopa, koji se po istim principima može primijeniti i u rudarstvu prilikom izrade jamskih prostorija. Izrada odosno iskop jamskih prostorija će se vršiti bušenjem i miniranje. Bušenje i punjenje minskih bušotina pri izradi prostorija otvaranja i razrade jame će se vršiti uz upotrebu bušaćih garnitura i specifične opreme namijenjene za rudarstvo. Navedenim načinom otvaranja i pripreme polimetaličnog ležišta Rupice, otvara se mogućnost eksploatacije ležišta blokovskim metodama otkopavanja sa zasipavanjem, što u konačnici omogućava iskorištenje ležišta do 95%. Kroz rad su date osnovne informacije o potencijalnom načinu eksploatacije ležišta.