ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od ak. 2022/23. god., od 13.09.2022. god.

UNTZ - LOGO

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 13.09.2022. godine donio je ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

-.-.-.-.-.

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-4799-1-2/22
Tuzla, 13.09.2022. godine


Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 21/21,22/21, 5/22 i 11/22), dlana 1. Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca članova njihovih porodica (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/22) i člana 50. stav (1) tačka q) Statuta Univerziteta u Tuzli, nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-19498/22 od 08.09.2022. godine Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 13.09.2022. godine donio je ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 13.09.2022. god.

 

U nastavku možete pogledati ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine, na slj. linku:

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 15.06.2022. god.