ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 01.04.2021. god.

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj:03-1700-1-1/21
Tuzia, 01.04.2021. godine

Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/20), člana 52, stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-10486/21 od 26.03.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana 01.04.2021.godine donio je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 01.04.2021. god.