ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, donesena 12.04.2021. god.

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03-1782-1-13/21
Tuzla, 12.04.2021. godine


Na osnovu člana 60.stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (“S1užbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona- broj: 9/20), člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-006405-1/21 od 09.04.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj dana 12.04.2021. godine, donio je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

 

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 12.04.2021. god.