ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine, od 22.10.2021. god.

UNTZ - LOGO

Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 22.10.2021. godine,  donio je ODLUKU o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine, koju možete u nastavku pogledati…

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03-5733-1-2/21
Tuzla, 22.10.2021. god.


Na osnovu člana 60. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17,15/191 17/21) i člana 119a. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:9/20), člana 52. stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-34694/21 od 22.10.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 22.10.2021. godine,  donio je

ODLUKU o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine, koju možete u nastavku pogledati:

 

ODLUKA o izmjeni Odluke o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 22.10.2021. god.

 

Također, ODLUKU o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine,  možete  u nastavku pogledati :

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave na Univerzitetu u Tuzli u zimskom semestru akademske 2021/22. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 01.10.2021. god.