ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine, od 15.06.2022. godine

UNTZ - LOGO

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na osmoj vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 15.06.2022. godine, donio je ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godini, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku


-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-3305-1-1/22
Tuzla. 15.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:21/21) i člana 50. stav (1) tadka q) Statuta Univerziteta u Tuzli, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02-1-05-12345-1/19 od 18.06.2019. godine, nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-13181/22 od 14.06.2022. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na osmoj vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 15.06.2022. godine, donio je

 

ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godini, koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
Odluku je donio Upravni odbor na sjednici održanoj 15.06.2022. god.