ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, od 14.06.2021. god.

UNTZ - LOGO

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na prvoj vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 14.06.2021. godine, donio je ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini,  koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-2880-1-1/21
Tuzla. 14.06.2021. godine

Na osnovu člana 50. stav (1) tačka p) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj:7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20) i člana 50. stav (1) tadka q) Statuta Univerziteta u ‘luzli nakon pribavljene prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-11787-2/21 od 08.06.2021. godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na prvoj vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 14.06.2021. godine, donio je

ODLUKU o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini,  koju možete pogledati u cijelosti na slj. linku:

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održanoj dana 14.06.2021. god.