ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu

UNTZ - LOGO

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2022. godine donio je ODLUKU o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu koju možete preuzeti u cijelosti na slj. linku:

-.-.-.-.-.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 08.09.2022. god. 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj: 03-4550-1-4/22
Tuzla, 07.09.2022. godine


Na osnovu člana 63. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) (,,Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21- autentično tumačenje, 5/22 i 11/22), au vezi sa članom 109. stavovi (6), (9) i (10), članom 110. stav (2) i članom 130. istog Zakona, te člana 52. stav (1) tačka k) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2022. godine donio je ODLUKU o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu koju možete preuzeti u cijelosti na slj. linku:

 

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 07.09.2022. godine