ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine

UNTZ - LOGO

UNIVERZITET U TUZLI
SENAT
Broj:03-1923-1-2/21
Tuzia, 19.04.2021. godine

 

Na osnovu ćlana 60,stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 07/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19) i člana 119a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („S1užbene novine Tuzlanskog kantona” broj: 9/20), člana 52, stav (1) tačka a) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-12722/21 od 15.04.2021. godine, Senat Univerziteta u Tuzli je na 15. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj dana 16.04.2021. godine i 19.04.2021. godine donio

ODLUKU o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine, koju možete preuzeti na sljedećem linku:

 

ODLUKA o načinu organizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na Univerzitetu u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj dana 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god.